Δεκαπέντε γνωμοδοτικές επιτροπές δημιούργησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις περιφέρειες, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της αξιολόγησης και έγκρισης των Σχεδίων Βελτίωσης, που είχαν αναλάβει μέχρι τώρα μόνο τέσσερις γνωμοδοτικές επιτροπές των κεντρικών υπηρεσιών.

Με απόφαση που υπέγραψε ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, συγκροτούνται μία ή δύο επιτροπές ανά αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση, ενώ στο κείμενο της απόφασης δημοσιεύονται και τα ονόματα των αξιολογητών-γεωτεχνικών. Όπως αναφέρεται, σκοπός είναι η επίσπευση του έργου της αξιολόγησης των 7.700 φακέλων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι επενδυτές-αγρότες.

Σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1
1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του Άρθρου 1, ως εξής:
«1. Οι τριμελής γνωμοδοτικές επιτροπές που θα εξετάσουν τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στα πλαίσια του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (εφεξής ΠΑΑ) αποτελούνται είτε από υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ) και Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) είτε από υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων αυτών.
Ο ένας εκ των τριών μελών θα ορίζεται ως πρόεδρος.
Τόσο για τον πρόεδρο όσο και για τα μέλη θα ορίζονται αναπληρωτές τους.
Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές που συγκροτούνται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα συνεδριάζουν με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων στην έδρα αυτής.»
2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3, ως εξής:
«3. Στις γνωμοδοτικές επιτροπές δύναται να παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη.»

Άρθρο 2
1. Αντικαθιστούμε την πρώτη (1η) παράγραφο του Άρθρου 2 ως εξής:
« Για τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ σε συνέχεια της 1ης προκήρυξης που πραγματοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 146/11.01.11 (ΦΕΚ 12/Β/12.01.2011) Υπουργική απόφαση (ΥΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δεδομένου του όγκου των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν (περίπου 7.700), συγκροτούνται πρωτοβάθμιες γνωμοδοτικές επιτροπές τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων− Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών όσο και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις − Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων»

agronews.gr