Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ» στον τομέα της πολιτικής της συνοχής σημειώθηκαν κατά 41% λιγότερες υποθέσεις εικαζόμενης απάτης σε σχέση με το 2010, ενώ στον τομέα της γεωργίας οι κοινοποιηθείσες περιπτώσεις απάτης μειώθηκαν κατά 66%.

Συνολικά, πρακτικές απάτης αφορούσαν ενωσιακά κονδύλια ύψους 295 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,2% του προϋπολογισμού, τα οποία πρέπει να ανακτηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω μείωσης της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης και προβαίνει σε ορισμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η ανάκτηση κονδυλίων της ΕΕ μετά από παρατυπίες και απάτη έχει βελτιωθεί, και η Επιτροπή απαίτησε πέρσι περίπου 2 δισ. ευρώ για δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις.

in.gr