Οριζόντια μείωση κατά 10% θα υποστούν οι ενισχύσεις των αγροτών που υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ (ανά δικαιούχο) το 2013, καθώς θα είναι πιθανότατα η τελευταία χρονιά που θα εφαρμοστεί το καθεστώς της διαφοροποίησης.

Αυτό προβλέπει ο τροποποιητικός ευρωπαϊκός Κανονισμός του (ΕΚ) αριθ. 73/2009, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μορφή σχεδίου και έχει συνταχθεί από την Κομισιόν. Να σημειωθεί ότι η οριζόντια αυτή μείωση εφαρμοζόταν και τα προηγούμενα χρόνια, από το 2009 και μετά, αλλά με μικρότερο ποσοστό κάθε χρονιά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 10α
Προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων το 2013
1. Τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που πρόκειται να χορηγηθούν σε έναν γεωργό κατά το ημερολογιακό έτος 2013 και υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ μειώνονται κατά 10%.
2. Η παραπάνω μείωση αυξάνεται κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες όσον αφορά τα ποσά που υπερβαίνουν τα 300.000 ευρώ.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα, στις Αζόρες και τη Μαδέρα, καθώς και στις Κανάριες Νήσους και τις Νήσους του Αιγαίου.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μείωση καθορίζεται σε 0% για τα νέα κράτη μέλη, πλην της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Άρθρο 10β
Προαιρετική προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων το 2013
1. Κάθε κράτος μέλος που έχει εφαρμόσει το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 για το ημερολογιακό έτος 2012, μπορεί να εφαρμόζει μείωση (εφεξής «προαιρετική προσαρμογή») σε όλα τα ποσά άμεσων ενισχύσεων που θα χορηγηθούν στο έδαφός του, για το ημερολογιακό έτος 2013. Η προαιρετική προσαρμογή εφαρμόζεται επιπλέον της προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10α του παρόντος κανονισμού.
Η προαιρετική προσαρμογή μπορεί να διαφοροποιείται κατά περιφέρειες, εφόσον το κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 σημείο β) του καν. (ΕΚ) 378/2007.
2. Το ανώτατο ποσοστό μείωσης που προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 10α και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 όπως εφαρμόζεται στα ποσά που πρόκειται να χορηγηθούν στους γεωργούς για το ημερολογιακό έτος 2012 στις σχετικές περιφέρειες.
3. Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των προαιρετικών προσαρμογών δεν υπερβαίνουν τα καθαρά ποσά που έχουν ορισθεί από την Επιτροπή για το ημερολογιακό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του καν. (ΕΚ) 378/2007.
4. Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής προσαρμογής διατίθενται στο κράτος μέλος στο οποίο συγκεντρώθηκαν ως στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και της χρηματοδότησης δυνάμει του ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 10γ
Ποσά που προκύπτουν από την προαιρετική προσαρμογή και την εφαρμογή του άρθρου 136
Βάσει των ποσών που γνωστοποιούνται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 141 παράγραφος 2 ή του άρθρου 141β παράγραφος 2, ορίζοντας τα ποσά που προκύπτουν από την εθελοντική προσαρμογή.
2. Τα ποσά που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136 για το οικονομικό έτος 2014, προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να υπερβούν το ανώτατο ποσοστό της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ όσον αφορά τα ποσά που προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων για την παρουσίαση των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στα σχέδια χρηματοδότησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 141β παράγραφος 2.

agronews.gr