Αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, με τα θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη να είναι πολλά.

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Ενημέρωση σχετικά με:

α) το αίτημα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου για επανεξέταση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη στέγασή τους σε νέο κτίριο, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 12366/09-07-2012 σχετικό έγγραφο.

β) το έγγραφο της ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε. με θέμα «Ενοικίαση κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου»

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, από τεχνικής απόψεως, του έργου: «Ολοκλήρωση βελτίωσης της οδού από την Χ.Θ. 0+000- Χ.Θ. 2+411, νέας χάραξης οδού από Χ.Θ. 21+145 έως Χ.Θ. 22+200 και κατασκευής κόμβων», 1ο υποέργο του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΔΕΚΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» αναδόχου ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 59648/24948/10-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

2. Εκδίκαση ένστασης κατά του από 12-06-2012 πρακτικού για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ «Υποέργο 3ο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ), ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ”», προϋπολογισμού μελέτης 16.000.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και έγκριση του από 12-06-2012 (ολοκλήρωση 12-07-2012) πρακτικού διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 69888/29383/12-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.845,00 € για την επισκευή ζημιών και εκτέλεση γενικής συντήρησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτρια) του κτιρίου της Περιφέρειας στην Πλατεία Ελευθερίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 71897/30218/18-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου.

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.142,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (773,00 € για ανταλλακτικά - αναλώσιμα & 369,00 € για την παροχή υπηρεσιών - επισκευή) για την επισκευή του διαγραμμιστικού μηχανήματος έργου ΜΕ 5139 Ι.Χ. της Π.Ε. Λασιθίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 12294/18-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου.

5. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και διάθεση πίστωσης 30.996,00 € για την πιλοτική λειτουργία του για ένα έτος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 180/12-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου.

6. Έγκριση συμμετοχής της Ελένης Χατζηγιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Κρήτης, στο 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 8-10 Σεπτεμβρίου στις Κουκουναριές Σκιάθου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 71887/30215/18-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.

7. Έγκρισης διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων ως και των χώρων που στεγάζονται οι λοιπές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.900,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 21484/19-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000,00 € για τη φιλοξενία Κυπρίων δημοσιογράφων στα Χανιά και στο Ρέθυμνο (20-23 Ιουλίου 2012), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.: 21102/17-7-2012 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Χανίων.

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και ενός φαξ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 12354/09-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.961,25 € για την προμήθεια – εκτύπωση «ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 12527/12-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης: α) 31,37 € για την προμήθεια χαρτιών κουζίνας και υγείας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου β) 88,56 € για την προμήθεια ουροσυλλεκτών (800 τεμάχια) για την εφαρμογή του προγράμματος Μ.Σ.Ε. και του προγράμματος καταλοίπων για τα Κτηνιατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 1656/13-07-2012 και 1628/12-07-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 110,00 € για την προμήθεια μελάνης για το φωτοτυπικό μηχάνημα του Κτηνιατρικού Κέντρου Μοιρών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 12512/12-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.

13. Έγκριση δαπάνης 800,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού (μεταλλικά ράφια) στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 8534/18-7-2012 σχετικό έγγραφο.

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 135,05 € για προμήθεια σφραγίδων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 71614/30103/17-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επισκευή τριών (3) Fax, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 68971/28988/10-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

16. Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 18-09-2012 για την εκδίκαση έφεσης των Ασπραδάκη Δέσποινας κλπ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 11839/11-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

17. Έγκριση Νομικής στήριξης της Μαρίας Ζουρμπάκη υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνου, κατά δικάσιμο που έχει οριστεί στις 24-09-2012 για αδικήματα που της αποδίδονται κατά την άσκηση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.: 6034/11-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

18. Λύση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα Τουρισμού της Π.Ε. Ηρακλείου, λόγω συστέγασης της υπηρεσίας σε ενιαίο χώρο για ενοποίηση των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 70666/29724/13-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

19. Λύση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα Τοπογραφίας – Εποικισμού & Αναδασμού της Π.Ε. Ηρακλείου, λόγω συστέγασης της υπηρεσίας με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 70667/29725/13-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

20. Λύση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου, λόγω μεταστέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 70662/29720/13-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

21. Λύση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου, λόγω συστέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 70663/29721/13-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

22. Λύση μίσθωσης των ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου: α) Γραφείο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. β) Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης – Γραφείο Τ.Ε.Ε. γ) Γραφείο Σχολικών Συμβούλων δ) ΚΕ.Δ.Δ.Υ., λόγω συστέγασης των Υπηρεσιών ύστερα από την κατάργηση γραφείων εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4027/4-11-2011 και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 70664/29722/13-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας βιβλίων και λοιπού γνωσιακού υλικού για την επιστημονική βιβλιοθήκη της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 2409/11-7-2012 έγγραφο του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων.

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη δημιουργία 1000 έντυπων κασετινών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αναμνηστικά δώρα κατά τις επισκέψεις επισήμων – προσκεκλημένων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 2379/4-7-2012 έγγραφο του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων.

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.130,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη συντήρηση έργων τέχνης που βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 2388/5-7-2012 έγγραφο του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων.

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.860,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια βιβλίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αναμνηστικά δώρα κατά τις επισκέψεις επισήμων – προσκεκλημένων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 2361/29-6-2012 έγγραφο του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων.

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 400,00 € για την παράθεση γεύματος σε αντιπροσωπεία της Επαρχίας Σιτσουάν της Κίνας, κατά την επίσκεψή τους στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 2448/18-7-2012 έγγραφο του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων
Σχέσεων.

28. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

29. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών εκδήλωσης απονομής μεταλλίων στους νεαρούς ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων που έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα υποδομής, στα πλαίσια της διοργάνωσης του Σεμιναρίου Προεπιλογής Διαιτητών SUPER LEAGUE 2012-2013, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 4640/19-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

30. Έγκριση αποτελέσματος της από 10/7/2012 δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου (2012) Υποέργο/5 Καθαρισμός τάφρων, πρανών κλπ επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Η.», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 72909/30574/20-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.