Πέντε προτεραιότητες πολιτικής υποδεικνύει στην Ελλάδα η Επιτροπή σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες και με την οποία αξιολογεί τη δημοσιονομική διακυβέρνηση στη χώρα.

Προκειμένου η Ελλάδα να ενισχύσει το δεσμευτικό χαρακτήρα των στόχων που θα θέσει με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, θα πρέπει να εισαγάγει μηχανισμούς για την επιβολή ανώτατων ορίων στην κεντρική κυβέρνηση και στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης λαμβάνοντας ως υπόδειγμα το μηχανισμό που έχει συσταθεί για τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης.

Η Επιτροπή προτείνει ακόμα:

Τη σύσταση και ενίσχυση της λειτουργίας ανεξάρτητου δημοσιονομικού συμβουλίου που θα είναι επιφορτισμένο με τεχνικής φύσης καθήκοντα που σχετίζονται με τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων (π.χ. παροχή προβλέψεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση δημοσιονομικών στόχων, εφαρμογή δημοσιονομικών κανόνων, κ.λπ. ).

Την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου των δαπανών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

Την επανεξέταση των υφιστάμενων διαδικασιών κατάρτισης του Προϋπολογισμού και περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του υπουργείου Οικονομικών έναντι των κατευθύνσεων που δίνονται στα υπουργεία.

Την εισαγωγή ενός «κανόνα εσόδων» για την Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τον οποίο η κατανομή μεγαλυτέρων των αναμενομένων εσόδων θα καθορίζεται εκ των προτέρων στον Προϋπολογισμό.

Η Επιτροπή αναφέρει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια δύσκολη, αλλά κρίσιμη αποστολή για την ενίσχυση του δημοσιονομικού της πλαισίου, το οποίο μέχρι πρόσφατα υστερούσε με σημαντική διαφορά έναντι του μέσου όρου της ΕΕ.

«Η δημοσιονομική διακυβέρνηση βελτιώθηκε σημαντικά και αναμένεται περαιτέρω πρόοδος μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος», τονίζεται μεταξύ άλλων στην έκθεση.

in.gr