''Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1.1. Τροποποίηση της από 11-10-2010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη ''Δίκτυο αποχέτευσης Ανωγείων Β και Γ Φάση Δήμου Ανωγείων'' και υπογραφή νέας σύμφωνα με το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.
(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2012 (Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συμβάσεις μίσθωσης έργου), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 71502/30060/23-07-2011 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης.

(εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Μαρία Δαμιανάκη)

2.2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ Τριμήνου 2012, σωρευτικά από 1/1/2012, συγκεντρωτικά για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης και ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 67984/28597/6-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και τη σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

2.3. Διάθεση πιστώσεων για τις συνδρομές συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς:
i) Ε.Ο.Ε.Σ. Μεσογειακό Αρχιπέλαγος (ARCHI-MED),
ii) Διάσκεψη απομακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών Ευρώπης (CRPM), στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωστρέφειας και των Διεθνών συνεργασιών της, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

(εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Αλεξάκης).

2.4. Διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (Δίκτυο A.R.E.P.O.), σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Bρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1. Έγκριση 1ης τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης 2012 της Περιφέρειας Κρήτης / Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. 65014/27499/29-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης και τη σχετική απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.

(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).
3.2. α) Έγκριση περαίωσης προγράμματος «SE RISK», στα πλαίσια του “INTERREG IIIB ARCHIMED 2000-2006” και β) έγκριση επιστροφής μη αναλωθέντος ποσού, σύμφωνα με το αριθμ. 170/25-06-2012 σχετικό έγγραφο.
3.3. Κρίση της από 05-04-2012 ένστασης της σύμπραξης μελετητικών γραφείων «Χ. ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ., ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ» εκπόνησης της μελέτης: «Δρόμος Αγία Βαρβάρα (Κόμβος) – Άγιος Θωμάς – Λαράνι – Λούρες α) Οδικό τμήμα: κόμβος Αγ. Βαρβάρας έως κόμβο Δουλίου β) κόμβος Λουρών 2», σύμφωνα με το αριθμ. 33285/12-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
3.4. Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων Μεσαράς» σύμφωνα με το αριθμ. 7092/12-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

3.5. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού Ρεθύμνου – Αγία Γαλήνη, τμήμα Αρμένοι – Παλέ» για το τμήμα Β αυτού, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή) ''