Στη φάση της υλοποίησής του περνάει πλέον το έργο επέκτασης και αναβάθμισης του Κρατικού Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης», μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σταύρο Καλογιάννη, του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου.

Ο κ. Καλογιάννης χαρακτήρισε το έργο ως καίριας σημασίας για την προσπελασιμότητα της Κρήτης και την τόνωση της ανάπτυξης του νησιού.

Όπως έγινε γνωστό, ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ και η ανάδοχος εταιρεία που επιλέγη τελικά προσέφερε μέση έκπτωση 48,48%.

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών, περιλαμβάνει:

Την αναβάθμιση των υφισταμένων χώρων και την επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού έτσι ώστε η συνολική επιφάνεια του κτιρίου να ανέλθει σε 31.368 τμ σε τέσσερα επίπεδα (από 13.325 τμ σήμερα).

Την κατασκευή νέου κτιρίου Πύργου Ελέγχου (σε έξι επίπεδα).

Την κατασκευή νέου κτιρίου αμαξοστασίου, υπόστεγου χώρου και των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος χώρου του αεροσταθμού, επιφάνειας 26 στρεμμάτων. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της, στις 25 Ιουλίου, αποδέχθηκε ότι η επενδυτική ενίσχυση υπέρ του αερολιμένα Χανίων είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, το υπουργείο διαβίβασε τη σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η υπογραφή της.


kerdosonline.gr