Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-μίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

• Για την Ευδεμίδα

Η τρίτη γενιά συνεχίζεται στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές.Η δραστηριότητα του εντόμου και η ευαισθησία των σταφυλιών την περίοδο αυτή δικαιολογούν καταπολέμηση, υποχρεωτική για τα
σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.
Συνιστάται νέος επαναληπτικός ψεκασμός το διάστημα:
• Μεσοπρώιμες περιοχές : 3 – 5 Αυγούστου.
• Όψιμες περιοχές : 6 – 8 Αυγούστου.
Σταφύλια που θα τρυγηθούν πριν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν χρειάζονται επεμβάσεις.
Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει όλα τα σταφύλια.
Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.
Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.

• Για τη Μύγα Μεσογείου

Να συνεχιστούν οι συστηματικοί έλεγχοι στα επιτραπέζια σταφύλια και ιδιαίτερα σε αυτά που θα συγκομιστούν όψιμα. Σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών να γίνεται άμεση αντι-μετώπιση.

• Για το Ωϊδιο ή Χολέρα

Η ασθένεια την εποχή αυτή προσβάλλει τους άξονες και τους μίσχους των σταφυλιών. Συνιστάται να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα στα επιτραπέζια σταφύλια.

Β) ΕΛΙΑ

• Για τη Μαργαρόνια

Στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων ξεκίνησαν οι συλλήψεις μιας νέας γενιάς στις πρώιμες και στις μεσοπρώιμες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι η μαργαρόνια, κατά περιοχές μπορεί να παρουσιάσει εξάρσεις πληθυσμών και να ζημιώσει αυτή την εποχή εκτός από τη βλάστηση και τους καρπούς.

Συστήνεται ψεκασμός κάλυψης σε φυτώρια, σε νεαρά και σε αυστηρά κλαδεμένα δέντρα:
• Πρώιμες περιοχές το διάστημα 6 – 8 Αυγούστου.
• Μεσοπρώιμες περιοχές το διάστημα 10 – 12 Αυγούστου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπεινα γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.