Η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης συνεδριάζει σήμερα στις 12:00, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):
1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.573,78€ για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ των κόμβων Μαμιδάκη και Λενικών του επαρχιακού δρόμου Αγ. Νικόλαος – Ελούντας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 12845/25-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου.
2. Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το παραδοτέο 3.2.1 με τίτλο «κατάρτιση εγχειριδίου οδηγών βουνού - καθοδηγητή μονοπατιών» του έργου «ι4walker:Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιώτικες περιοχές» που υλοποιείται στο Πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έγκριση ανοίγματος των οικονομικών προσφορών τους, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.
3. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για το έργο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, «Κρήτη- Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» (Κ1_1_06) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (40.650,00) πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 6677/31-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
4. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για διαφημιστικές καταχωρήσεις στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 636/31-07-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.
5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000 € για τη φιλοξενία Αμερικανών δημοσιογράφων στα Χανιά από 29-07-2012 έως 03-08-2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 624/27-07-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.
6. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων:
α) 2.000 € για τη διοργάνωση από την Π.Ε. Χανίων του Μεσογειακού Φεστιβάλ Χανιώτικων μαθητικών Ερασιτεχνικών Συγκροτημάτων, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2012 στους Αγίους Αποστόλους Δήμου Χανίων και
β) 80€ για την προμήθεια πλακέτας για τη βράβευση του Χανιώτη δασκάλου και Λαογράφου Σταμάτη Αποστολάκη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 22142/24-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
7. Έγκριση κατασκευής με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου Κρήτης», προϋπολογισμού μελέτης 200.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3669/2008 και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 74165/31004/24-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
8. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας του 2ου υποέργου: «Βελτίωση /κατασκευή κόμβων» του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης» προϋπολογισμού 1.180.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 74409/31128/24-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.564,40€ για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 76030/31772/27-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
10. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Λίσταρος – Καλοί Λιμένες Δρόμος αρ. 19 (παράκαμψη Λίσταρου), υποέργο 2 ολοκλήρωση παράκαμψης Λίσταρου» προϋπολογισμού 700.000 € (με Φ.Π.Α.) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 75669/31645/26-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 60.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 74406/31126/24-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
12. Συμπλήρωση του προγράμματος συνδιοργανώσεων της Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. για έγκριση και ένταξη εκδηλώσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού 2012 (4η συμπληρωματική απόφαση), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 31515/75359/26-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 330,00 € για τη συντήρηση κλιματιστικών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 4363/23-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου.
14. Έγκριση δαπάνης 1.000 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Χανίων- του Δήμου Πλατανιά και του Μορφωτικού Συλλόγου Καρών Κισσάμου της 7ης Γιορτής Λαδιού, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Αυγούστου 2012 στις Καρές Δ. Πλατανιά, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 12898/23-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.
15. Χορήγηση εξουσιοδότησης ή μη στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού των Ιδρυμάτων τους και των Νομικών τους Προσώπων, καθώς επίσης και στα Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης για την προμήθεια πετρελαιοειδών για την κάλυψη των αναγκών τους, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 74600/31215/24-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
16. Παράταση χρόνου ισχύος συμβάσεων αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μελάνια εκτυπωτών, δισκέτες, CD, DVD κλπ), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 75608/31612/26-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
17. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων:
α)1.000 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών του 27ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Μυλοποταμιτών που θα πραγματοποιηθεί στο Κρυονέρι του Δήμου Μυλοποτάμου,
β) 2.000 € για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων Μνήμης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και του Δήμου Ανωγείων για τον εορτασμό της 68ης επετείου από το 3ο Ολοκαύτωμα της Ιστορίας των Ανωγείων,
γ) 1.000 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης πολιτιστικών εκδηλώσεων,
δ) 700 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων εκδήλωσης «Τιμητική βραδιά στους μεγάλους Ανωγειανούς χοροδιδασκάλους», σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 6710/31-07-2012, 6421/31-07-2012, 6271/31-07-2012 και 6099/01-08-2012 αντίστοιχα έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
18. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «EURONET 50/50», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 77365/32276 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 17.100 € για τη φιλοξενία και διαμονή Ουκρανών Εφήβων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 77295/32249 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
21. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για δαπάνες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 77368/32278 έγγραφο του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.
22. Έγκριση ή μη του αιτήματος για απαλλαγή μέλους της Επιτροπής Ενστάσεων του Επαναληπτικού Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων ως και των χώρων που στεγάζονται οι λοιπές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 22813/01-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
23. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων - πρανών Επ. Οδικού δικτύου ΠΕ Λασιθίου» προϋπολογισμού 100.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 13263/31-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
24. Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ανακοπής κατά της αριθμ. 624/2012 διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, την οποία ζητά ο Νικόλαος Πατεράκης κατά της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 13229/01-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
25. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 22971/01-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
26. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ (LOGO) και ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (VISUAL IDENTITY) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος που συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης με τίτλο «Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη - Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στο Πρόγραμμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη» στα πλαίσια του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 150€ στα πλαίσια της εκδήλωσης «Μουσικές διαδρομές Φιλίας και Συνεργασίας Κρήτης και Μέλανος Δρυμού» μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της «Schwarzvald» της Γερμανίας, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Λιονή
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:
 για τα με αρ. 1 και 23 η κα Καρύδη Μαρία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Λασιθίου
 για τα με αρ. 2 και 24 ο κ Τσελέντης Γιάννης υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου
 για το με αριθμ 3 η κα Αλεξαντωνάκη Κατερίνα Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ
 για τα με αριθμ. 4 και 5 η κα Ελευθερίου Χρύσα Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης
 για τα με αρ. 6 και 22 ο κ. Σαριδάκης Ανδρέας Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων
 για τα με αριθμ. 7, 8 και 9 ο κ. Παπαδάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
 για τα με αριθμ. 10 και 11 η κα Παρασύρη Χαρά Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου
 για το με αριθμ 12 ο κ Επιτροπάκης Σπύρος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας
 για το με αριθμ. 13 ο κ. Ορφανάκης Στέλιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
 για το με αριθμ 14 η κα Βολικού Ελβίτα Προϊσταμένη Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου
 για τα με αρ. 15, 16, 19, 20, και 27 η κα Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης
 Για το αριθμ 21 η κα Δαμιανάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
 για το με αριθμ 17 και 18 ο κ Ξυλούρης Νίκος Αντιπρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
 για το αριθμ. 25 η κα Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων
 για το με αριθμ. 26 ο κ Ζαχαράκης Ανδρέας Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη