Προθεσμία 25 ημερών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να εφαρμόσουν το νόμο δίνει η κυβέρνηση στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, υπό την απειλή διακοπής της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και ξηλώματος των διοικήσεων που δεν θα συμμορφωθούν.

Με μια αυστηρή εγκύκλιο, το υπουργείο Οικονομικών καλεί τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ και των Νομικών Προσώπων να αποστείλουν έως τις 10 Σεπτεμβρίου:

Οικονομικό απολογισμό έτους 2011

Έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου έτους 2011

Οικονομικό απολογισμό του πρώτου εξαμήνου έτους 2012

Εκτίμηση για το πώς θα κλείσει ο προϋπολογισμός τους 2012

Το σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2013.

Παράλληλα, έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν επικαιροποιημένο και το στρατηγικό και επιχειρησιακό τους σχέδιο για την περίοδο 2013-2016.

Με την ίδια εγκύκλιο, το υπουργείο Οικονομικών δίνει στις διοικήσεις και σαφείς οδηγίες για:

Αύξηση των εσόδων, όχι με αυξήσεις στα τιμολόγια, αλλά με διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης, μεγιστοποίηση εισοδημάτων από μισθώματα κ.λπ.

Μείωση των λειτουργικών εξόδων, με έμφαση στην αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών, τη μείωση των ενοικίων, των οδοιπορικών κ.ά.

Εφαρμογή του νόμου του 2011 για τη μείωση των αποδοχών (προβλέπει ότι το μέσο κατά κεφαλήν κόστος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1.900 ευρώ, ενώ όσον αφορά τις εισηγμένες ΔΕΚΟ, προβλέπει περιορισμό μισθολογικού κόστους στο 65% αυτού που ίσχυε στις 31/12/2009)

Εφαρμογή του νόμου για τις προσλήψεις και του κανόνα του «1 προς 5».

«Σας επισημαίνουμε ότι η μη έγκαιρη εκ μέρους σας αποστολή των στοιχείων που αιτούνται από το Υπουργείο, δύναται να επιφέρει κυρώσεις» επισημαίνει η εγκύκλιος. «Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, δύναται να δεσμευθούν έσοδα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και να παυθούν από τα καθήκοντά τους ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου» συμπληρώνει η εγκύκλιος.

 

in.gr