Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους, τον απολογισμό του 2011, καθώς και στοιχεία για τους μισθούς, τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις από τις ΔΕΚΟ και τους φορείς του Δημοσίου ζητά να του αποσταλούν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου το υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιό του προς τις διοικήσεις τους, καθιστώντας σαφές ότι σε διαφορετική περίπτωση θα διακοπεί η χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα παυθούν από τις θέσεις που κατέχουν.

Το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των κανονισμών λειτουργίας των ΔΕΚΟ, ζητάει ακόμη μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης (προσλήψεις, αποχωρήσεις), τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, ενημέρωση για τυχόν αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό και κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας.

Επίσης, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ, θα πρέπει να αποστείλουν προς αξιολόγηση στο υπουργείο Οικονομικών τα στρατηγικά και επιχειρησιακά τους σχέδια.

Στο πλαίσιο περιστολής των δαπανών τους οι ΔΕΚΟ καλούνται επίσης να μειώσουν δραστικά τα λειτουργικά τους έξοδα, να περιορίσουν το κόστος παραγωγής, να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών με τη συγχώνευση και συστέγαση Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και την μείωση των δαπανών λειτουργίας.

Επίσης στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων οι διοικήσεις καλούνται να διαπραγματευθούν τη μείωση των ενοικίων που καταβάλλονται για τις εγκαταστάσεις των φορέων, καθώς και να επαναδιαπραγματευθούν τη μείωση των δαπανών που καταβάλλονται για τις προμήθειες πρώτων υλών, τις λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων καθώς και για επισκευές και συντηρήσεις.

Συγκεκριμένα, οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ και άλλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από την Γενική κυβέρνηση, καλούνται να αποστείλουν:

• οικονοµικό απολογισµό έτους 2011 µέσω Ο.Π.Σ., συνοδευόµενο από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσεως κ.λ.π.).

• έκθεση πεπραγµένων του διοικητικού συµβουλίου έτους 2011 και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή καθώς και αντίγραφο πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Σηµειώνεται ότι τα Ν.Π.Ι.∆. που τηρούν Γ΄ Κατηγορίας βιβλία αλλά βάσει καταστατικού δεν συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων, θα αποστείλουν µόνο τις εγκεκριµένες από την διοίκηση ή το αρµόδιο διοικητικό όργανο, ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις, εγκεκριµένες από ορκωτό ελεγκτή.

• τον οικονοµικό απολογισµό του πρώτου εξαµήνου έτους 2012

• την πιθανή εκτέλεση του οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2012

• το σχέδιο του οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2013, καθώς και την εισηγητική έκθεση τεκµηρίωσής του.

Κατ' εφαρµογή των ιδίων διατάξεων, κάθε φορέας οφείλει επιπρόσθετα να καταρτίζει και να αποστέλλει:

• µηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης (προσλήψεις, αποχωρήσεις),

• τριµηνιαία έκθεση πεπραγµένων, η οποία περιλαµβάνει τα απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του και την βελτίωση των οικονοµικών του µεγεθών,

• τριµηνιαία έκθεση που αφορά σε αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισµό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και στην αιτιολόγηση και στα µέτρα αντιµετώπισής τους,

• κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή του κανονισµού λειτουργίας καθώς και κάθε µέτρου που επηρεάζει σηµαντικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα πριν τεθεί σε ισχύ,

• κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νοµικής και πραγµατικής κατάστασης του φορέα, ο οποίος επικαιροποιείται κατ έτος.

Κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3429/2005, κάθε φορέας πρέπει να καταρτίσει και να αποστείλει το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2013-2016. Οι φορείς που έχουν ήδη αποστείλει µεσοπρόθεσµες δράσεις ή επιχειρησιακά σχέδια για την περίοδο 2012-2015, καλούνται να τα επικαιροποιήσουν. Επισηµαίνεται ότι τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια των φορέων πρέπει να υποβληθούν µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου δια των εποπτευόντων Υπουργείων, προκειµένου να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να εγκριθούν από τη ∆ιϋπουργική Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005.

Κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011, κάθε φορέας θα πρέπει µε το πέρας εκάστου τριµήνου και εντός είκοσι ηµερών να υποβάλει αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης του µέσου κατά κεφαλήν κόστους των πάσης φύσεως αποδοχών που προσδιορίζεται από τις λοιπές σχετικές διατάξεις του άρθρου.

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, η µη έγκαιρη αποστολή των στοιχείων που αιτούνται από το Υπουργείο, δύναται να επιφέρει κυρώσεις. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, δύναται να δεσµευθούν έσοδα από τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και να παυθούν από τα καθήκοντά τους ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», επί της ουσίας το υπουργείο Οικονομικών προαναγγέλλει ότι θα ακολουθήσει και νέο κύμα μειώσεων σε μισθούς και λειτουργικά έξοδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, η πρόταση που υπάρχει είναι να περικοπούν κατά 30% με 35% οι αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ και κατά 30% τα λειτουργικά έξοδα.

imerisia.gr