Καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και συγκεκριμένα ο κ. ΄Άρης Αλεξόπουλος, Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ο νέος γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η ενεργός δράση του κ. Αλεξόπουλου, ως επαγγελματίας και πανεπιστημιάκος, είναι πλούσια.

Στο δημόσιο τομέα έχει εργαστεί ως σύμβουλος αναδιοργάνωσης δημοσίων οργανισμών, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών και ως αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων. Στον ιδιωτικό τομέα έχει εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα στον τομέα κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων και μελέτης χρηματοδότησης επενδύσεων.

Έχει διατελέσει μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ), του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.) του ΥΠ.ΕΞ, καθώς και του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) και αναπτύσσει συγγραφικό έργο σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά έντυπα Πολιτικής Επιστήμης.