Στην διαδικασία της «δημόσιας διαβούλευσης» μέχρι τις 8 Οκτωβρίου τέθηκε το νομοσχέδιο του υπ.Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Σε ότι αφορά στην Κρήτη, το νομοσχέδιο προβλέπει :

Την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και την δημιουργία του «Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης» με έδρα στα Χανιά.

Την συγχώνευση έξι Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στο «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης» με έδρα στο Ηράκλειο και έξι αποκεντρωμένες Διευθύνσεις.

Καταργούνται οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων σε Ρέθυμνο και Λασίθι και διατηρούνται σε Χανιά και Ηράκλειο, όπου υπάρχουν έδρες Εφετείων.

Αναλυτικότερα, τα άρθρα του Νομοσχεδίου που αφορούν άμεσα την Κρήτη είναι τα εξής :

Άρθρο 10: Συγχώνευση και Κατάργηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

θ) Το ν.π.ι.δ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και το ν.π.ι.δ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (207 Α`), αυτή η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (197 Α΄), συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.ι.δ, με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης». Στο νέο φορέα περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, της περιουσίας (ενεργητικό –παθητικό), των θέσεων και του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται με την παράγραφο αυτή, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, στα οποία ο φορέας που συνιστάται υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχός τους. Ο φορέας που συνιστάται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999, ως ισχύει, και του ν. 1650/1986. Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι τα Χανιά.

(σ.σ. Να σημειωθεί πως όλο το προσωπικό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,η περιουσία και οι αρμοδιότητες των φορέων που συγχωνεύονται, καθώς και οι απασχολούμενοι σε αυτούς στο πλαίσιο σύμβασης έργου, μεταφέρονται αυτοδίκαια στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους.)

Άρθρο 11: Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ), οι οποίες έχουν συσταθεί με το ν. 3106/2003 (ΦΕΚ Α 30), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες, επιπέδου διεύθυνσης, σε δεκατρία (13) νέα ν.π.δ.δ.,που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο. Τα συνιστώμενα ν.π.δ.δ., φέρουν την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Προνοίας, και εδρεύουν στην αντίστοιχη έδρα κάθε Περιφέρειας στη, δε, επωνυμία τους προστίθεται εκείνη της αντίστοιχης περιφέρειας, (ήτοι «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ….»). Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Μ.Κ.Φ., εκπληρώνονται και ασκούνται εφεξής από τα δεκατρία (13) συνιστώμενα ν.π.δ.δ. και τις αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες τους.

ιβ) Τα έξι ν.π.δ.δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κρήτης», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λασιθίου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ρεθύμνου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» αποτελείται από έξι αποκεντρωμένες διευθύνσεις, με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΧΑΝΙΩΝ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Οι Διευθύνσεις έχουν την έδρα τους στην έδρα των αντίστοιχων ν.π.δ.δ. που συγχωνεύτηκαν.

2. Τα ν.π.δ.δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1, διοικούνται από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικών Συμβουλίων γίνεται, μεταξύ άλλων, και με κριτήριο την εκπροσώπηση σε αυτό τουλάχιστον ενός μέλους προερχόμενου από κάθε αντίστοιχο νομό, στον οποίο υπήρχε δομή καταργούμενου ν.π.δ.δ..

Άρθρο 13: Κατάργηση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.) με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

1. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.), που έχουν συσταθεί με τον α.ν. 2724/1940 (Α΄ 449) ως ν.π.δ.δ., από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται, εκτός από εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων.

2. Οι Ε.Π.Α. που διατηρούνται με την προηγούμενη παράγραφο αποτελούν οιονεί καθολικούς διαδόχους των καταργουμένων και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του αντίστοιχου Εφετείου.

Δείτε εδώ όλα τα άρθρα του Νομοσχεδίου που είναι σε δημόσια διαβούλευση