Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HOMER (Harmonising Open Data in the MEditerranean through better Access and Reuse of Public Sector Information), θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου, συνάντηση που αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η συνάντηση διοργανώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και θα διεξαχθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Το έργο HOMER έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο σου 2012 και έχει διάρκεια 3 ετών. Σκοπός του είναι η εναρμόνιση πολιτικών διάθεσης ανοιχτών δεδομένων στις μεσογειακές χώρες.

 Μέσα από την προώθηση μιας συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας και της περαιτέρω χρήσης των δημόσιων πληροφοριών και δεδομένων, στόχος είναι να υπάρξει επιτάχυνση της διαφάνειας και της ανταλλαγής των δεδομένων μεταξύ των περιφερειών της μεσογείου, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη μέσα από την ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία.

Το HOMER είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις κοινοτικές πολιτικές για την προώθηση της ευρύτερης περαιτέρω χρήσης των Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα (Public Sector Information).

Στο έργο έχουν προσδιοριστεί τέσσερις βασικοί άξονες πληροφοριών γύρω από τους οποίους θα γίνει η εναρμόνιση. Οι άξονες αυτοί είναι από τις κύριες προτεραιότητες στο πρόγραμμα των μεσογειακών κυβερνήσεων για τις επόμενες δεκαετίες:

Περιβάλλον

Τουρισμός

Γεωργία

Ενέργεια

Οι θεσμικοί εταίροι του έργου έχουν δεσμευθεί για την ενίσχυση της ψηφιακής διαφάνειας και προγραμματίζουν να διαθέσουν ελεύθερα σύνολα δεδομένων που καλύπτουν θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας, τουρισμού, πολιτισμού και ενέργειας.

Στο πλαίσιο του HOMER θα συνταχθούν προτάσεις πολιτικής για την εναρμόνιση των δεδομένων των μεσογειακών χωρών τόσο σε νομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο ενώ προβλέπεται να δημιουργηθούν και πρότυπες εφαρμογές.

Απώτερος στόχος του HOMER είναι τα ανοιχτά δεδομένα των εταίρων να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός Μεσογειακού Χώρου Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα.

Στο έργο, οι φορείς που συμμετέχουν από την Ελλάδα είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Συμμετέχουν επίσης άλλοι 16 φορείς από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, Κύπρο, Σλοβενία και Μαυροβούνιο.

Στόχος της συνάντησης που θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου, είναι να προσδιοριστεί η μεθοδολογία και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί ώστε να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Για το σκοπό αυτό έχει συμφωνηθεί ότι θα υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:
θα διεξαχθεί μία κοινωνικο-οικονομική μελέτη στην οποία θα προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα πιθανά εμπόδια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τους εταίρους σχετικά με την εναρμόνιση των ανοιχτών δεδομένων τους.

θα αναπτυχθεί μία ομοσπονδία (federation) ιστότοπων με ανοιχτά δεδομένα μεταξύ των εταίρων με στόχο των διαμοιρασμό κοινών δεδομένων που σχετίζονται με τους τέσσερις βασικούς άξονες πληροφοριών του έργου (Περιβάλλον, Τουρισμός, Γεωργία, Ενέργεια).
θα αναπτυχθούν αναλυτικά στρατηγικά πλάνα (Impementation Action Plans) από τους εταίρους σχετικά με την μακροπρόθεσμη διασφάλιση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και προβλέψεις για την πρόσβαση σε επαρκείς πόρους προκειμένου να συντηρηθούν οι ιστότοποι ανοικτών δεδομένων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
θα δημιουργηθούν 3 ομάδες εργασίας (focus groups) με σκοπό την αναζήτηση συνεργιών με άλλες τρέχοντες ή και παλαιότερες σχετικές ευρωπαϊκές δράσεις και έργα.

Περισσότερες πληροφορίες για το HOMER υπάρχουν διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο του έργου, www.homerproject.eu