Στο ΕΣΠΑ αναμένεται να ενταχθεί η ανέγερση κτιρίου για το νέο Γυμνάσιο στην ακριτική Γαύδου προυπολογισμού 440.000 ευρώ, μετά από την υπογραφή σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Χανίων.

Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης είναι αναγκαία καθώς ο δήμος Γαύδου δεν διαθέτει την διαχειριστική επάρκεια που απαιτείται την οποία διαθέτει ο Δήμος Χανίων.

Το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο Χανίων και ορίζει ότι ο Δήμος Χανίων θα είναι «φορέας υλοποίησης» του έργου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «Σκοπός του έργου αυτού είναι η κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτιρίου, εμβαδού 149,75 τ.μ, επί οικοπέδου 4152,39 τ.μ που θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες διδασκαλίας, γραφείου καθηγητών, w.c, λεβητοστάσιο κλπ στο οποίο κτίριο θα στεγαστεί το γυμνάσιο Γαύδου. Το οικόπεδο ευρίσκεται εκτός ορίων οικισμού «Καστρί» Νήσου Γαύδου και εντός του ιδίου οικοπέδου ευρίσκεται και το παλαιό δημοτικό σχολείο Νήσου Γαύδου.»

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
11) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ήδη ο Δήμος Γαύδου και ειδικά οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Χανίων έχουν προχωρήσει τις αναγκαίες διαδικασίες και η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Χανίων και Γαύδου θα γίνει άμεσα καθώς η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λήγει στις 19 Οκτωβρίου.

Δείτε εδώ την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Χανίων