Στις 30 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας με αντικείμενο τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, έναντι εισφοράς σε είδος με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων και την εκλογή μελών του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά από απόφαση του ΔΣ καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 - Αθήνα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι εισφοράς σε είδος, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων.

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων.

3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

5. Έγκριση συμβάσεων της Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 - Αθήνα.

Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 - Αθήνα.

 

in.gr