Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρε-θύμνης ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της Υ.Α. 290524/03.09.2010 «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων» (ΦΕΚ 1521/Β/07,09,2010) οι υπεύθυνοι για την συγκομιδή των ακτινιδίων προβαίνουν στην συγκομιδή του προϊόντος μετά από την σχετική απόφαση έναρξης συγκομιδής της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Επίσης θα πρέπει οι υπεύθυνοι για την συγκομιδή των ακτινιδίων, κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή των καρπών, να συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους καθώς και την συγκομισμένη ποσότητα. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Σας επισημαίνουμε ότι στη περίπτωση που κατά τον έλεγχο στο στάδιο:

1) της τυποποίησης – συσκευασίας στην περιοχή παραγωγής,
2) της φόρτωσης του τελικού προϊόντος καθώς και
3) της εισαγωγής – εξαγωγής,

βρεθούν καρποί με Brix μικρότερο των 6,2 0 ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία μι-κρότερη του 15%, οι αντίστοιχες παρτίδες , είτε καταστρέφονται με ευθύνη του κατέχο-ντος φορέα, είτε διασφαλίζεται η μη διάθεσή τους για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων. Επίσης στην περίπτωση που παρτίδες ακτινιδίων οι οποίες διατίθενται σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, βρεθούν να έχουν Brix μεταξύ 6,2 0 & 9,5 0 τότε με ευθύνη του κατέχοντος, αποσύρονται σε αποθήκες τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούνται στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και τα αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν Brix τουλάχιστον 9,5 0 , ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 313312/1994 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα στην Ε.Ε. για την τε-χνητή ωρίμανση των ακτινιδίων.