Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης η τοποθέτηση 11 πληροφοριακών πινακίδων στο Δήμο Φαιστού που αφορούν περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Στις πινακίδες αυτές θα απεικονίζεται χάρτης με χρήσιμες σχετικές πληροφορίες για την εκάστοτε περιοχή του δικτύου NATURA 2000, με αναφορά στις ιδιαιτερότητες της, τα είδη και τους οικότοπους, και με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με τίτλο ‘’Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη και περιλαμβάνει τα κάτωθι 5 υποέργα:

• Δημιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόμβου στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης

• Σήμανση περιοχών –Προμήθεια πληροφοριακών/ ενημερωτικών πινακίδων

• Παραγωγή ενημερωτικού υλικού

• Προμήθεια κινητής μονάδας ενημέρωσης (εκθεσιακό περίπτερο)

Στο Δήμο Φαιστού έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές του δικτύου NATURA 2000 οι κάτωθι περιοχές, οι οποίες εμπίπτουν είτε στο σύνολο τους είτε τμηματικά εντός των ορίων του Δήμου:

1. Δυτικά Αστερούσια (από Αγιοφάραγγο έως Κόκκινο Πύργο)

2. Όρος Ίδη (Βορίζα Γεράνι, Καλή Μαδάρα)

3. Εκβολή Γεροπόταμου Μεσαράς

4. Αστερούσια Όρη Κόφινας

5. Κρουσώνας- Βρομόνερο Ίδης

6. Όρος Ψηλορείτης (Νοτιοδυτικό Τμήμα)