Μετά από Παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρη Αυγενάκη αναφορικά με την «αναγκαία Κυβερνητική Παρέμβαση εφαρμογής προληπτικών μεθόδων για την αποτροπή ρύπανσης στο φράγμα της Φανερωμένης», ο Διευθυντής της Ειδική Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης απέστειλε την εξής απάντηση:

«Η χώρα μας οφείλει να εξασφαλίσει τη διαμόρφωση και τη λειτουργία προγραμμάτων /δικτύων παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών (ποταμών, λιμνών , μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Άρθρου 8 και του Παραρτήματος V της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1σημείο στ), του Ν. 3199/2003, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ) (μετονομάσθηκε σε Ειδική Γραμματεία Υδάτων) μεριμνά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων.

Για το σκοπό αυτό η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση Δικτύου παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών (ποταμών, λιμνών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδάτων όλης της χώρας, που θεσπίστηκε με την έκδοση ΚΥΑ Αριθμό 140384 (ΦΕΚ 2017/Β/9-09-2011): «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280)».

Το Δίκτυο αυτό αντικαθιστά προηγούμενο Δίκτυο ελέγχου ποιότητας των επιφανειακών νερών της χώρας του ΥΠΕΚΑ που λειτούργησε από τη δεκαετία του 1990 (Α΄ ΚΠΣ)και εντεύθεν, το οποίο όμως δεν περιλάμβανε τη λίμνη Φανερωμένης στα παρακολουθούμενα επιφανειακά υδατικά σώματα, με συνέπεια να μην υπάρχουν στοιχεία μετρήσεων για την λίμνη αυτή. Το νέο αναμορφωμένο Δίκτυο παρακολούθησης της Ε.Γ.Υ. που σταδιακά αρχίζει να λειτουργεί, ορίζει ένα σημείο δειγματοληψίας στη Τεχνητή Λίμνη Φανερωμένης, όπου παρακολουθούνται Βιολογικές, Υδρομορφολογικές και Γενικές Φυσικοχημικές παράμετροι, Ουσίες Προτεραιότητας, και Ειδικοί Ρύποι με τύπο παρακολούθησης «Επιχειρησιακή Παρακολούθηση» και κατά συνέπεια, η ποιότητα των νερών της λίμνης θα παρακολουθείται συστηματικά».

Επίσης μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου, κ. Λευτέρη Αυγενάκη αναφορικά με «την καθυστέρηση στη λειτουργία του φράγματος Φανερωμένης», ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης απέστειλε την εξής απάντηση:

«Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης Φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης» από την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», με συνολική προσφορά 19.395.161,35 ευρώ (με ΦΠΑ), υπεγράφη στις 20/8/2007. Λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία της προμήθειας των σωλήνων του δικτύου από ελατό χυτοσίδηρο DN 1200 και DN 1100, το έργο δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό πλαίσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας η οποία έληγε στις 20/05/2011, με αποτέλεσμα να εγκριθεί η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με λήξη την 20η-7-2012.

Επί του παρόντος, έχει ολοκληρωθεί τμήμα 97,8 χιλιομέτρων του δικτύου σε σύνολο 100 χιλιομέτρων, ενώ κατασκευάζεται το υπόλοιπο δίκτυο μήκους 2,2 χιλιομέτρων DN 1100 του κεντρικού αγωγού με όλα τα παρελκόμενα έργα. Για την ολοκλήρωση του έργου έχει δρομολογηθεί η χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και κατά συνέπεια το έργο πρόκειται να είναι λειτουργικό περί τα τέλη του τρέχοντος έτους».