Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ανακοινώνεται ότι με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης ορίζεται η 15η Οκτω-βρίου 2012 ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και για την εμπορική περίοδο 2012-2013

• Οι παραγωγοί - τυποποιητές-συσκευαστές προβαίνουν σε συγκομιδή-τυποποίηση-συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον έχουν αποκτήσει φυσιολογικά βαθμό Brix του-λάχιστον 6,2ο .

• Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας , εισαγωγής-εξαγωγής,, αφού αποκτήσουν τουλάχιστον 9,5ο Brix.

Οι υπεύθυνοι για την συγκομιδή ακτινιδίων, κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκο-μιδή των καρπών, θα πρέπει να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Ρ. (Δημητρακάκη 17, τηλ: 2831343821) στην οποία να αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής και την συγκο-μισμένη ποσότητα.