Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει για το έτος 2012 την χορήγηση είκοσι έξι (26) αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την λειτουργία κινητών καντινών σε ιδιωτικούς χώρους (ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα) οι οποίες δεν διατέθηκαν το έτος 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2012, στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου που βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Παραλιακή Λεωφόρο, έναντι μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Παλιά Λαχαναγορά).

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810346678 & 2810331286

Πληροφορίες: κ.Ξυδάκη Κατερίνα- κ.Γιαμπαζολιά Μαρία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα , είναι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου τα δύο (2) τελευταία χρόνια και πληρούν επιπλέον τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται τα ίδια με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ :

1. Αίτηση

2. Βεβαίωση του Δήμου από την οποία να προκύπτει η από διετίας μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου στο Δήμο Ηρακλείου.

3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι, δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς, και συγκεκριμένα «ότι δεν συνδέομαι με
οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση ,σχετικά με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.

5. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος έτους 2011.

6. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, εφόσον ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις εξής κατηγορίες προσώπων:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 ?a),

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

(η) άτομα απε-ξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Διευκρινίζουμε ότι:

1. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:

α) εκτός των τειχών και πυκνοκατοικημένων περιοχών και όχι κοντά σε οβελιστήρια και παρεμφερή καταστήματα σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων Επίσης, η απόσταση μεταξύ των θέσεων εγκατάστασης των καντινών που θα χορηγηθούν δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 100 μέτρων.

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.

γ) απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων.

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως ισχύει.