Τη Δευτερα 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10.00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου), συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των κ.κ Κοκκινάκη Καλλιόπης και Μουτσάκη Γρηγόρη για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Επισκευή και συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας.
΄Εγκριση πρακτικών της δημοπρασίας.
Εισηγητής:κ. Μανιαδάκη Δέσποινα
Θέμα 2ο : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμηθειών οχημάτων Δήμου

Εισηγητής:κ. Πετράκη Μαρία
Θέμα 3ο:Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου
Εισηγητής :κ. Πετράκη Μαρία

Θέμα 4ο ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2012-Πυροπροστασία(Μίσθωση χωμ. Μηχανημάτων)
Εισηγητής: κ. Πετράκη Μαρία

Θέμα 5ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2012-Πυροπροστασία(προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας(πυροπροστασίας)
Εισηγητής κ. Πετράκη Μαρία

Θέμα 6ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Ιεράπετρας και ΔΕ Μακρύ Γιαλού 2012
Εισηγητής κ. Πετράκη Μαρία

Θέμα 7ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού (οικισμού Σταυροχωρίου)Δήμου Ιεράπετρας.
Εισηγητής κ. Μανιαδάκη Δέσποινα

Θέμα 8ο:. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση Αφέντης ΤΚ Ορεινού.
Εισηγητής κ. Κανακάρη Ελένη

Θέμα 9ο :Εξέταση ένστασης της Κοκκινάκη Αικατερίνης για την εκτέλεση του έργου «Εξοπλισμός γεώτρησης Γδοχίων».
Εισηγητής:κ Πετράκη Μαρία.

Θέμα 10ο : Eγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών συντήρησης βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων».
Εισηγητής:κ Πετράκη Μαρία.

Θέμα 11ο : Eγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση διδακτηρίων (προμήθειες υλικών)».
Εισηγητής:κ Πετράκη Μαρία.

Θέμα 12ο : Eγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού)
Εισηγητής:κ Πετράκη Μαρία.

Θέμα 13ο : Eγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού)
Εισηγητής:κ Πετράκη Μαρία.

Θέμα 14ο:Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση τη μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το τρέχον σχολικό έτος 2012-2013.