Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με σχετική απόφασή του, γνωμοδότησε, στο πλαίσιο της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α') και σε συνέχεια των προτάσεων - εισηγήσεων των Δ/ντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 στο Δήμο Χερσονήσου.

Συγκεκριμένα προτείνει για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την ανάκληση της . 71336/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1575/τ Β'/27-06-2011) Υπουργικής Απόφασης για τη συγχώνευση του Γενικού Λυκείου Μοχού και του Γενικού Λυκείου Μαλίων σε Γενικό Λύκειο Μαλίων, σε συνέχεια και προηγούμενων αιτιολογημένων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επειδή από τα τηρούμενα στοιχεία προκύπτει ότι η περιοχή είναι αναπτυσσόμενη, με αυξητικές τάσεις του μαθητικού δυναμικού τα επόμενα χρόνια και επομένως η σχολική μονάδα καθίσταται βιώσιμη.

Η πρόταση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας γιατί είναι η μοναδική που επιφέρει τη σχολική ηρεμία, δίδει προοπτική στη Σχολική Μονάδα και συμβάλλει ασφαλώς στην καλύτερη οργάνωση του Σχολείου και διασφαλίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Σκέψεις για την αναστολή ισχύος της παραπάνω απόφασης του Υπουργείου μόνο προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν και γι αυτό πρέπει να εγκαταλειφθούν.

Στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν προτείνεται καμία μεταβολή των υφιστάμενων δομών.