Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί η Πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Καθαριότητας.

Παρακάτω παρατίθονται τα άρθρα και τα σημεία όπου υπάρχουν αλλαγές στον Κανονισμό και κατατίθενται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και λήψη απόφασης.

Καταρχήν προβλέπεται πως η βεβαίωση και η επιβολή προστίμων γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία και ακολουθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Άρθρο 9ο
Ξενοδοχεία και Σούπερ Μάρκετ δόμησης άνω των 200,00τ.μ. υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων μηχανικής αποκομιδής, προδιαγραφών ίδιων με εκείνους που χρησιμοποιεί ο Δήμος. Ο αριθμός τους θα είναι ανάλογος του όγκου των απορριμμάτων των παραπάνω επιχειρήσεων. Επίσης υποχρεούνται στην αντικατάστασή των λόγω φθοράς.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, ο Δήμος αναλαμβάνει την προμήθεια των κάδων με τη δαπάνη να επιβαρύνει τον υπόχρεο.
Επιπλέον σε περίπτωση της παραπάνω παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 €.

Άρθρο 14ο
Δεν επιτρέπεται η απόρριψη σε κοινόχρηστους ή γενικά ελεύθερους χώρους αντικειμένων από αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα που βρίσκονται σε κίνηση ή είναι σταθμευμένα.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €. Σε περίπτωση απόρριψης αναμένου τσιγάρου ή αδειάσματος σταχτοδοχείων επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

Άρθρο 16ο
Α. Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων ή κοινωφελών δημόσιων ή δημοτικών χώρων από τα περιττώματα των ζώων τους. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση, έστω και προσωρινή, κατοικίδιων ζώων σε κοινόχρηστους χώρους.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο όπως ορίζει ο Νόμος.

Β. Απαγορεύεται ο σταυλισμός ζώων εντός οικισμών ή δίπλα σε πηγές ύδρευσης
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο από 200,00 έως 500,00 €.

Γ. Σε περίπτωση ρύπανσης από οσμές ή άλλες οχλήσεις κατοικίδιων ή οικόσιτων ζώων επιβάλλεται πρόστιμο από 50,00 έως 150,00 €.

Άρθρο 18ο

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα
Γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείμενα
Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων. Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφ'όσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών Δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά κυβικό μέτρο ύψους 15 ευρώ.
β) Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος
γ) Αντικείμενα και υπόλοιπα καθαρισμού κήπων πρέπει να είναι συσκευασμένα σε σακούλες και να τοποθετούνται σε σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδής τους.

δ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο από 50,00 έως 200,00 €.

Άρθρο 21ο
Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν έλαια και λίπη για την παρασκευή κάθε είδους φαγητού οφείλουν να μεριμνούν για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπών, τα οποία δεν επιτρέπεται να αποθέτουν τους κάδους ή να τα απορρίπτουν σε κοινόχρηστους ή κοινωφελούς χώρους, ανεξάρτητα από τη συσκευασία τους.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

Άρθρο 22ο
Τα τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα ( όπως γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, εύφλεκτα υλικά κτλ.) από όπου και αν προέρχονται, μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

Άρθρο 23ο
Οι γιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι υποχρεούνται να απορρίπτουν τα χρησιμοποιημένα αιχμηρά αντικείμενα ( βελόνες, νυστέρια, φιαλίδια κ.ά.τ.) σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν, για το σκοπό, αυτό στο εμπόριο.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

Άρθρο 24ο
Α. Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη).

Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με αυτονόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας (15) δέκα πέντε ημερών στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.
Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων .
Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές κ.λ.π.) πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων,. Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άμεσος και επικείμενος, ο Δήμος με μόνη την αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου ύστερα από (1) μια και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

Β. Καθαριότητα οικοπέδων.

Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, εφ' όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ημερη προθεσμία συμμόρφωσης.
Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο 500 ευρώ ( 0.50 το τετραγωνικό) στους υπεύθυνους για οικόπεδα έως 1 στρέμμα, προσαυξανόμενο κατά 300 ευρώ ( 0.30 το τετραγωνικό) για κάθε επί πλέον στρέμμα και παρεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή περίφραξης, απολύμανση κ.τ.λ.. στους υπεύθυνους.
Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα.
Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 1 του Π.Δ. της 12.4.1929 («Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»).

Άρθρο 25ο
Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κ.τ.λ.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας, με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

Άρθρο 26ο
Δεν επιτρέπεται να εκτείνονται οι εργασίες καταστημάτων ή συνεργείων στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα των δρόμων ( λ. χ. συνεργεία αυτοκινήτων και ελαστικών, επισκευής συσκευών, συναρμολογήσεως επίπλων ή άλλων ειδών κλπ.).
Απαγορεύεται επίσης η ρύπανση από οσμές ή άλλες οχλήσεις από λόγο εκτελέσεων εργασιών βαφείων ,λουτρών ,συνεργειών κλπ .
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

Άρθρο 28ο
Α. Για την απόρριψη χωμάτων ή αχρήστων υλικών στην οδό, επιβάλλεται από τη Δημοτική Αστυνομία σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 47 ΚΟΚ Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν 3542/2007, διοικητικό πρόστιμο 400 €. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει.
Β. Για την εκτέλεση τομών σε οδόστρωμα χωρίς την απαραίτητη σήμανση της τομής σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν 3542/2007 και το άρθρο 5 της παρούσας, επιβάλλεται από τη Δημοτική Αστυνομία σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, διοικητικό πρόστιμο 1500,00 €. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει.
Τα πρόστιμα αυτά, θα επιβάλλονται κάθε φορά που θα διαπιστώνεται η παράβαση .

Άρθρο 29ο
Εγκαταλελειμμένα Οχήματα – Μηχανήματα σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς
χώρους ( οικόπεδα )
1) Όλα τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες και παραδίδονται σε
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για διάλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
8 του Π.Δ 116/5-3-2004. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 9 του Π.Δ 116/5-3-2004 και απομακρύνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
2) Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο 50,00 ευρώ. Εάν οχήματα ή μηχανήματα μεταφερθούν από τους ιδιοκτήτες τους σε παρακείμενη θέση, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται όπως προβλέπεται στον τρόπο εντοπισμού εγκαταλελειμμένων.
3) Για εγκαταλελειμμένα οχήματα τα οποία αποτελούν εστία ρύπανσης ή με την εμφάνιση τους προσβάλλεται η γενική αισθητική του χώρου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 50,00 έως 300 ευρώ ως εξής : Μοτοποδήλατα-Μοτοσικλέτες : 50,00
Αυτοκίνητα : 100,00 Βάρκες-τρέιλερ -τροχόσπιτα: 200,00 Φορτηγά -Μηχανήματα έργων-τράκτορες-κοντέινερ : 300,00
4) Για οχήματα που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας και σήμα τελών κυκλοφορίας και τα οποία είναι ακινητοποιημένα σε κοινόχρηστους χώρους , με αποτέλεσμα να
συσσωρεύονται απορρίμματα κάτω και πέριξ αυτών , επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες πρόστιμο 50,00 ευρώ .

Άρθρο 30ο
Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά των μεταφορικών μέσων ξηρού ή υγρού φορτίου, πρέπει να είναι απόλυτα προστατευόμενο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς.
Τα ανοιχτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €.

Άρθρο 36ο
Δεν επιτρέπεται η για οποιαδήποτε λόγο τοποθέτηση αντικειμένων στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα δρόμων και πλατειών, πέρα από τα προσδιοριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις το Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από άδεια του Δήμου. Στην απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση αντικειμένων για αποτροπή στάθμευσης αυτοκινήτου καθώς και η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ανοιγμένες πόρτες εισόδων που παρεμποδίζουν τη διέλευση των πεζών.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 400,00 ευρώ σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Νόμου υπ' αριθ. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας ΦΕΚ Α-57

Άρθρο 37ο
1) Η αφισοκόλληση, η ανάρτηση οποιασδήποτε μορφής αγγελτηρίων επιτρέπεται μόνο με άδεια της αρμόδιας Δημοτικής Υπηρεσίας, για συγκεκριμένη ποσότητα και σε ειδικά καθορισμένα σημεία (πλαίσια), με πληρωμή του ορισμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο τέλους.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο :
• Για διαφημίσεις εκτός πλαισίων 150,00 €
• Για διαφημίσεις εντός πλαισίων αλλά χωρίς την απαιτουμένη άδεια 150,00 €
• Για διαφημίσεις σε δέντρα 200,00 €
• Για αεροπανό 500,00 €
• Για βάψιμο με ανεξίτηλα υλικά από 100 έως 500,00 €
2) Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθαρίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από το Δήμο.
Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις διαφημίσεις, και των διαφημιζόμενων επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 1.500,00 €
3) Απαγορεύεται ή Ηχορύπανση από μεγαφωνικές διαφημίσεις , Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100 €
Άρθρο 38ο
Απαγορεύεται η ρίψη ή η τοποθέτηση φειγ-βολάν
• σε εξωτερικές εισόδους πολυκατοικιών
• β) Σε αύλειους χώρους μονοκατοικιών η στήριξη διαφημιστικών φυλλαδίων σε πόμολα εξωτερικών θυρών, οικιών και καταστημάτων.
• γ) Σε αύλειους χώρους σχολείων, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, φροντιστηρίων κ.λ.π.
• δ) Σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
• ε) Σε παρμπρίζ αυτοκινήτων.
Επιβαλλόμενο πρόστιμο: από 50,00 έως 300,00 ευρώ στον διαφημιζόμενο και 100,00 € και 500,00 € στον διαφημιστή

Άρθρο 40ο
Οι γεωργοί της περιοχής ευθύνης του Δήμου πρέπει να διατηρούν τους αγρούς και τα θερμοκήπιά τους καθαρά.
Α. Ξεριζωμένα φυτά, άχρηστα γεωργικά προϊόντα, συσκευασίες φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, κ.τ.λ., δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στους Δημοτικούς κάδους ή σε δρόμους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους ή να αφήνονται να παρασύρονται από τον άνεμο, αλλά πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται στον κατάλληλο δημοτικό χώρο με ευθύνη του ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.
Ειδικά σε περίπτωση απόρριψης σε ρέματα ή παραλία, επιβάλλεται πρόστιμο από 300,00 έως 1000,00 €.

Β. Τα κατεστραμμένα πλαστικά φύλλα επικάλυψης ή απολύμανσης δεν επιτρέπεται να καίγονται. Συλλέγονται και συσκευάζονται κατάλληλα και τοποθετούνται σε κατάλληλο σημείο, ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση και αποκομιδή τους από το Δημοτικό συνεργείο, μετά από συνεννόηση με τη Δημοτική Υπηρεσία ή την αρμόδια Δημοτική Επιχείρηση.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150,00 έως 1500,00€.

Άρθρο 42ο
Οι πωλητές των λαϊκών αγορών μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν όλα τα αντικείμενά τους (υλικά περιτυλίγματος, αδιάθετα οπωροκηπευτικά ή άλλα εμπορεύματα, καφάσια, τελάρα, σίδερα, τάβλες κλπ.) και να συσκευάζουν σε σάκους τα απορρίμματά τους προκειμένου να γίνει η αποκομιδή από τα δημοτικά συνεργεία.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.

Άρθρο 43ο
Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων για δημιουργία σκιάς ( τέντες ή πέργολες) σε κοινόχρηστους χώρους, αυτές κατασκευάζονται μετά από άδεια του Δήμου ή άλλης αρμόδιας Αρχής σύμφωνα με το Νόμο, και με προδιαγραφές, εγκεκριμένες από το Δήμο. Δεν επιτρέπεται ανάρτηση εμπορευμάτων σ΄ αυτές ή σε παρακείμενα δέντρα. Δεν επιτρέπεται η παρεμπόδιση της διέλευσης απορριμματοφόρων από πεζοδρόμους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος αποξηλώνει και απομακρύνει τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις ή εμπορεύματα, επιβάλλοντας τη δαπάνη στον υπεύθυνο.
Επίσης απαγορεύεται το άπλωμα ρούχων ,ειδών ιματισμού κλπ σε κοινοχρήστους χώρους αν γίνεται με τέτοιο τρόπο που να προσβάλλεται η γενική αισθητική και ευταξία του χώρου.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 €.