Από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολου Βουλγαράκη καλούνται οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών πωλητών λαïκών αγορών να υποβάλουν στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, 1ος όροφος του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρηθούν οι άδειες τους :

α) Το έντυπο άδειας.

β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ
“ περί μη οφειλής φόρου επιτηδεύματος ‘’ .

γ) Βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα “ περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ”.

H υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από 15 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου και η μη κατάθεση τους αποτελεί λόγο προσωρινής ανάκλησης της άδειας.