Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» υλοποιεί την πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες δήμου Ηρακλείου», και ενημερώνει τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή τους σε στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση 100 ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στην κοινωνική οικονομία. Θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής, επιδοτούμενης κατάρτισης και ένταξης στην απασχόληση.

Απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και συγκεκριμένα σε άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας, σε άτομα με ψυχική αναπηρία, σε μετανάστες/πρόσφυγες, παλιννοστούντες και σε άτομα που βρίσκονται υπό το καθεστώς «αιτούντος ασύλου», σε πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και σε αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, παρέχουν επίδομα 6 ευρώ/ ώρα και αφορούν στους τομείς: α) Στελέχη μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης (20 άτομα), β) Τυποποίηση και επεξεργασία τοπικών προϊόντων (20 άτομα), γ) Συντηρητές κήπων και αστικού πρασίνου (20 άτομα), δ) Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας (20 άτομα), ε) Κατάρτιση στελεχών και κατ’οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας (20 άτομα).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής από το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (Βενεράτο), και το ΚΕΚ ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε (Ηράκλειο), και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.kek-anaptixi-kritis.gr, topeko.kek-anaptixi-kritis.gr. Οι αιτήσεις για την α’ φάση επιλογής υποβάλλονται στους παραπάνω φορείς από 06/11/2012 μέχρι 30/11/2012