Την άποψη ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη χωρίς μεταβατική περίοδο καταστρατηγεί την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου διατυπώνει η Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής στην έκθεσή της για το πολυνομοσχέδιο.

Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής σημειώνει πως με τις προτεινόμενες διατάξεις αυξάνεται κατά 2 έτη το κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την από την 1η Ιανουαρίου 2013 δίχως να προβλέπεται κλιμάκωση της αύξησης με μεταβατική ρύθμιση. Υπογραμμίζεται δε πως με τους ν. 3863/2010 και 3865/2010 διασφαλίσθηκε η νόμιμη προσδοκία όσων πληρούσαν τις προϋποθέσεις για απόληψη συντάξεων βάσει προγενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων «ιδίως διά μεταβατικών ρυθμίσεων».

Όπως επισημαίνεται η νομοθετική αυτή πρόβλεψη για τη σταδιακή μετάβαση στο νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς, από πλευράς ορίων ηλικίας και συντάξιμου χρόνου, ανταποκρίνεται «στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου», έκφανση της οποίας αποτελεί στο χώρο του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου η αρχή της προστασίας του κεκτημένου ασφαλιστικού δικαιώματος.

Στο ίδιο πλαίσιο η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεσή της για το πολυνομοσχέδιο υπογραμμίζει πως υπό το φως τόσο της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 668/2012) όσο και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα πρέπει να σταθμισθεί αν οι προτεινόμενες περικοπές συντάξεων και αποδοχών διαταράσσουν τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ αφενός της προσβολής της σύνταξης και του μισθού ως περιουσιακών αγαθών, και αφετέρου του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και εάν όλες οι προτεινόμενες περικοπές οδηγούν σε πτώση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων και μισθωτών τέτοια, που θα συνιστούσε προσβολή της αξιοπρέπειάς τους.in.gr