Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ι.Ο./Ε.Α.Θ. ενέκρινε την προκήρυξη που απέστειλε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων για τη διοργάνωση του Περιφερειακού πρωταθλήματος Κρήτης Ανοικτής Θάλασσας 2012. 

Έτσι λοιπόν, ο Όμιλος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στις 8 και 9 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν στο θαλάσσιο χώρο έξω από το Ενετικό λιμάνι Χανίων πέντε ιστιοδρομίες, με διοργανωτή τον Ι.Ο.Χ. για το Περιφερειακό πρωτάθλημα Κρήτης.

Πρόκειται για αγώνα που καθιερώθηκε από την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας τα τελευταία δύο χρόνια για τη στήριξη και τόνωση της ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας στην Περιφέρεια. Στόχος είναι η ανάδειξη των λιμανιών της ελληνικής περιφέρειας ως τουριστικοί προορισμοί και η ανάπτυξη της ναυτάθλησης, η οποία μπορεί να φέρει έσοδα και προβολή όπως συνέβη και με την περίπτωση του Ράλλυ Αιγαίου που βρέθηκε στα Χανιά. 

Η πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του καλοκαιριού δημιούργησε αντίκτυπο στο αίτημα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων για την ανάληψη του Περιφερειακού πρωταθλήματος κι έτσι ο Όμιλος θα έχει τη χαρά να φιλοξενήσει πληρώματα απ' όλο το νησί, τα οποία θα συμμετάσχουν σε διήμερους αγώνες, λαμβάνοντας μέρος σε 5 ιστιοδρομίες για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι απονομές θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων μετά το πέρας των αγώνων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

 

Χανιά 08- 09/12/2012

 

             Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης και ο Ιστιοπλοϊκός ¨Όμιλος Χανίων διοργανώνουν το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» , για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, & ORC Club, το Σάββατο 08 και την Κυριακή 09 /12/2012.

 1.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα :

1.1. Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009-2012 (RRS).

1.2. Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule.

1.3. Οι Διεθνείς Κανόνες ORC  Rating Rules.

1.4. Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2009 - 2012.

1.5.  Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

1.6. Ο Κανονισμός Αγώνων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο.

1.7. Ο Διεθνής Κανονισμός I.R.C. 2012, Μέρος 1,2,3.

1.8. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα.

1.9. Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.

 

2.    ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 2.1.  Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, καν. 20.31(6) Μέρος ΙV του Κανονισμού  2009-2012 της I.S.A.F. και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν διαφήμιση κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.

2.2.  Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.

2.3.  Η εφαρμογή των διατάξεων του καν. 20 του κανονισμού της ISAF θα ισχύσει από τις 7:00 της  8
ης /04/2012 και μέχρι τις 24:00 της Κυριακής 09/12/2012.

2.4.  Ο οργανωτής Όμιλος, μπορεί να απαιτήσει τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία ή αυτοκόλλητο με το σήμα του χορηγού καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

3.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1.  Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, O.R.C. Club, που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας όπως αυτές ισχύουν.

3.2. Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει σε μόνο μια κατηγορία καταμέτρησης.

3.3.  Σε κάθε ιστιοπλοϊκό πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του.

3.4. Ορίζεται ποσό συμμετοχής ανά σκάφος στα
20 € (ευρώ)

4.    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1.  Οι δηλώσεις συμμετοχής , για όλα τα σκάφη, πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του I.O.X  μέχρι το  Παρασκευή  07 /12/2012 και ώρα 21:00,.
4.2.  Να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής και κατάστασης πληρώματος που επισυνάπτονται.

4.3.  Κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού καταμετρήσεως του σκάφους για το έτος 2012 και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4.4.   Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συμφωνούν με τα παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτές.

4.5. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται δεκτές με

·         φαξ: 2821090078

·         mail: [email protected]

5.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ– ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

 

Ημέρα

Ημερ/νία

Πρόγραμμα Αγώνων

Προειδο-ποιητικό

Σήμα / Ωρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07/12/2012

Εγγραφή / Έλεγχος- Επιθεώρηση Σκαφών

 

 

09:00– 21:00

 

 

Συγκέντρωση Κυβερνητών

 

21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

08/12/2012

Εκκίνηση 1ης και 2ης Ιστιοδρομίας

Διαδρομή Ανοικτής Θάλασσας Μικρή και μεγάλη Διαδρομή

17ν.μ. και 9ν.μ. αντίστοιχα

 

 

09:50 a.s.a.p.

ΚΥΡΙΑΚΗ

09/12/2012

Ιστιοδρομίες 3η,4η,5η

Διαδρομές  Inshore

4ν.μ. έκαστη

 

      09:50

a.s.a.p.

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

 

18:00

 

 5.2 Η Επιτροπή αγώνων δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα των

       Ιστιοδρομιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

 5.3  Την Κυριακή 09/12/2012 δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις

      15:00

 6.    ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

6.1.  Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων της Ε.Α.Θ. να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με τη συμμετοχή.

6.2. Θα γίνει διαχωρισμός των κλάσεων ORCi, ORC club,  εφόσον δηλώσουν συμμετοχή περισσότερα από 5 σκάφη σε κάθε κλάση.

6.3. Θα γίνει διαχωρισμός κατηγοριών ανάλογα με το βαθμό ικανότητας του σκάφους (GPH).

 7.    ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
7.1. Για όλα τα σκάφη το χρονικό όριο τερματισμού είναι το διπλάσιο του γενικού βαθμού ικανότητας του σκάφους (GPH) επί τον αριθμό των μιλίων της διαδρομής

8.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

8.1 Θα ισχύσει το Σύστημα “Performance Line” , “Inshore”, για τις διαδρομές κλειστού στίβου και   “ Offshore”  για τις διαδρομές μικρή και μεγάλη Ανοικτής Θαλάσσης.

9.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ


9.1.  Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, όπως περιγράφεται στο Προσάρτημα Α4, των (RRS).

9.2. Έχουν προγραμματιστεί 5 Ιστιοδρομίες. Το πρωτάθλημα είναι έγκυρο εφόσον πραγματοποιηθούν 2 τουλάχιστον ιστιοδρομίες.

 9.3. Αν πραγματοποιηθούν μέχρι 2 ιστιοδρομίες όρτσα πρίμα ο βαθμός είναι το άθροισμα των βαθμολογιών που έλαβε σε κάθε ιστιοδρομία.

9.4. Αν πραγματοποιηθούν όλες οι ιστιοδρομίες όρτσα πρίμα, η βαθμολογία του σκάφους θα είναι το άθροισμα των βαθμολογιών που έλαβε το σκάφος σε κάθε ιστιοδρομία εξαιρουμένης της χειρότερης στα όρτσα πρίμα

9.5. Οι βαθμολογίες των Ιστιοδρομιών Ανοικτής Θαλάσσης δεν δύναται να εξαιρεθούν από τη συνολική βαθμολογία του σκάφους.

10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

 10.1.     Θα δίνονται από τη γραμματεία του Ομίλου στη συγκέντρωση κυβερνητών.

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

11.1.              Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Αγώνων ΕΙΟ/ΕΑΘ.

11.2.              Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος, πριν ή μετά το τέλος του αγώνα.

 12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 12.1.  Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή    κατάσταση με το ονοματεπώνυμο όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του Ι.Ο.Χ. μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

12.2. Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον ενημερωθεί γραπτά σε ειδικό έντυπο η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

13. ΕΥΘΥΝΗ

13.1.             Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο ο οργανωτής όμιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι τυχόν συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.

13.2.             Είναι αρμοδιότητα του εντεταλμένου εκπροσώπου ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν το βαθμό εκπαιδεύσεως του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος η όχι στον προγραμματισμένο αγώνα.

 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

 14.1.             Ο Ι.Ο.Χ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οπτικό υλικό από των αγώνα κατά την κρίση του χωρίς καμία απαίτηση από τους συμμετέχοντες.

 15. ΕΠΑΘΛΑ

 15.1.             Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές Γενικής Βαθμολογίας ,κάθε ιστιοδρομίας ξεχωριστά και στους νικητές των κλάσεων, ανάλογα με τη συμμετοχή.

 16. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

 16.1.             Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει στις 09/12/2012, στις 18:00 στις εγκαταστάσεις του ΙΟΧ.

 Η Οργανωτική Επιτροπήiox.gr