Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση για τη σωστή συγκομιδή, διακίνηση και εμπορία των εσπεριδοειδών.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

''Με την έναρξης της παραγωγικής περιόδου των εσπεριδοειδών θα θέλαμε να επισημάνομε τα σημεία εκείνα που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την συγκομιδή, διακίνηση και εμπορία:

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Οι καρποί πρέπει υποχρεωτικά να διακινούνται χωρίς φύλλα και ποδίσκους προκειμένου να αποτραπεί η διάδοση της σοβαρής ασθένειας ‘‘Τριστέτσα των εσπεριδοειδών’’.

Η συλλογή καρπών εσπεριδοειδών πρέπει να γίνεται με τομή στο αστέρι, ώστε τα φύλλα να μένουν μέσα στο χωράφι. Η διακίνηση των καρπών με φύλλα και ποδίσκους απαγορεύεται ακόμη και για τοπικές μετακινήσεις (π.χ. προς τις λαϊκές αγορές ή τα συσκευαστήρια).

Η διακίνηση – εμπορία καρπών με φύλλα και ποδίσκους (όπως και φυτών εσπεριδοειδών) απαιτεί έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου που εκδίδεται από τις Περιφερειακές Ενότητες μόνο μετά από επίσημους ελέγχους.

Είναι σκόπιμο οι παραγωγοί και οι διακινητές εσπεριδοειδών να ενημερώσουν τους καταναλωτές ότι, η διακίνηση των συγκεκριμένων καρπών χωρίς ποδίσκο και φύλλα απορρέει από τη Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία έτσι ώστε να μη θεωρούν ότι οι καρποί αυτοί δεν είναι φρέσκοι ή ξενικής προέλευσης.

Οι παραβάτες της Φυτοϋγειονομικής Νομοθεσίας τιμωρούνται με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το νόμο 2147/1952 (Α 155) και τις τροποποιήσεις αυτού.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Η τυποποίηση, συσκευασία και σήμανση είναι υποχρεωτική τόσο κατά την διακίνηση στο εσωτερικό των Κρατών Μελών όσο και στα εξαγόμενα και εισαγόμενα προς και από τις Τρίτες Χώρες για όλα τα νωπά οπωροκηπευτικά.

Η διακίνηση προϊόντων χύμα ή σε παραγωγικές κλούβες απαγορεύεται.

Τα νωπά προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε συσκευασία μίας χρήσης και πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του συσκευαστή ή και αποστολέα, ο αριθμός καταχώρησης όπως αυτός του έχει αποδοθεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής κατά την εγγραφή του στην Βάση Δεδομένων, το είδος , η ποικιλία, η καταγωγή του προϊόντος, τα εμπορικά χαρακτηριστικά, η ένδειξη της χρησιμοποίησης συντηρητικού μέσου, όπως ορίζει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Σας επισημαίνουμε ότι ο χρωματισμός των εσπεριδοειδών κατά τη συγκομιδή, πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας . Τα πορτοκάλια για να έχουν ικανοποιητικές οργανοληπτικές ιδιότητες θα πρέπει ο δείκτης ωριμότητας (σχέση σάκχαρα / οξέα) να είναι τουλάχιστον έξι και μισό προς ένα (6,5:1). Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών που μπορούν να αλλάξουν το χρώμα των καρπών.

Τα εσπεριδοειδή τα οποία πληρούν τα κριτήρια ωριμότητας σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς με εξαίρεση τον χρωματισμό μπορούν να αποπρασινιστούν μόνο εφόσον δεν αλλοιώνονται οι άλλοι φυσικοί οργανοληπτικοί χαρακτήρες και ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες των ποιοτικών ελεγκτών.

Για τα εξαγόμενα σε Τρίτες Χώρες ή αποστελλόμενα σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., αν υποστούν την τεχνική του αποπρασινισμού θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και στη μεταφορά, διότι οι καρποί καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι και κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς την ευθύνη διακίνησης και πώλησης του προϊόντος, φέρει ο κάτοχος του προϊόντος τη στιγμή του ελέγχου. Επισημαίνεται ότι όλοι οι συναλλασσόμενοι πρέπει να προβαίνουν σε αναγγελίες για όλα τα φορτία που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται από και προς χώρες της Ε.Ε.

Στους παραβάτες της νομοθεσίας ποιοτικού ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας 313312/25.01.1994 (ΦΕΚ 52/τΒ΄/28.01.1994) όπως τροποποιήθηκε.

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι απαραίτητη έτσι ώστε η χώρα μας να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εξαγόμενα προϊόντα μας να θεωρούνται ασφαλή.''