Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου εν όψει της επικείμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2012 – 2013 σας ενημερώνει ότι προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 40 ωρών έκαστο και θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 The art of personal selling, σε περίοδο κρίσης

 Εξυπηρέτηση Πελατών σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

 Δημόσιες Σχέσεις - Marketing Eεπιχειρήσεων

 Χρηματοοικονομικό Management

 Μηχανογραφημένη Λογιστική

 Πληροφορική (για πιστοποίηση δεξιοτήτων Η/Υ I-SKILLS)

 Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.
Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00/ώρα κατάρτισης, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα παρακάτω έντυπα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)

2. Αίτηση Συμμετοχής και βεβαίωση από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου

3. Στοιχεία καταρτιζομένων από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου

4. Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για Έτος 2011-2012

5. Ακριβές Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

6. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες: Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο, κα Βενιχάκη Μαίρη τηλ. 2810-342136 και 2810 - 331590.