Πραγματοποιήθηκε χτες στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, η απονομή των πτυχίων πιστοποίησης Η/Υ σε 31 ωφελούμενους, που παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης, που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ Περιφέρειας Κρήτης), το οποίο εδρεύει στο Ρέθυμνο, λαμβάνοντας μάλιστα εκπαιδευτικό επίδομα, αξίας 500 Ευρώ.

Το εν λόγω πρόγραμμα, εντάσσεται στη δράση: «Επιχορήγηση ανέργων με επιταγές κα-τάρτισης (Training Voucher) για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασι-κές δεξιότητες χρήσης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

Το πρόγραμμα, που σκοπό είχε την κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προ-σόντων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, υλοποιήθηκε σε δύο περιόδους, από 22/8/2012 – 13/9/12 και από 27/8/12 έως 21/9/12  στο ΚΕΚΑΠΕΡ – Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο μέχρι το τέλος του 2012 αναμένεται να ολοκληρώσει δύο ακόμη προγράμματα κατάρτισης, που εντάσσονται στη συγκεκριμένη δράση.