Στην Κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρη Αυγενάκη αναφορικά με «την προβληματική διαχείριση απορριμμάτων στην περιοχή της Μεσσαράς», ο Προϊστάμενος της Ειδική Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κ. Γιώργος Λογοθέτης έδωσε την εξής απάντηση:

«Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, έργα και δράσεις στον τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Οι συνολικά διατιθέμενοι πόροι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για τη θεματική Προτεραιότητα 44: «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων» ανέρχονται περίπου σε 510 εκ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη. Ειδικότερα, το ΕΠΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί μέσω του Άξονα 4:

«Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» και του Ταμείου Συνοχής ολοκληρωμένο πλέγμα έργων και θεσμικών παρεμβάσεων στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, ώστε να υλοποιηθούν οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Παράλληλα και σε συμπληρωματικότητα με το ΕΠΠΕΡΑΑ, που υλοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ένα μέρος των αναγκαίων δράσεων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα συγχρηματοδοτείται από 5 Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 13 περιφέρειες στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής».

Στη βάση των παραπάνω δεδομένων, τα έργα της επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα προς χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ και το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου αρκεί να υπάρξει σχετική «ωριμότητα» από πλευράς ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού».