Τὴν 21η Νοεμβρίου ἡμέρα Τετάρτη, Ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Πόλεως μας, εἰς τὴν παλαιὰν Πόλιν τῶν Χανίων.

Ἡ 21η Νοεμβρίου, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπὸ 15-10-1965 σχετικὸν Διάταγμα τῆς Πολιτείας, ἔχει ὁριστεῖ ὡς ἡμέρα ἐξαιρέσιμος διὰ τὴν Πόλιν τῶν Χανίων.

Λόγῳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Πολιούχου ὑπαγορεύεται γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν Καταστημάτων καὶ τῶν οἰκιῶν τῆς Πόλεως.

Κατὰ τὴν προπαραμονὴν τῆς Ἑορτῆς τήν Δευτέρα 19 Νοεμβρίου καί ἀπό ὥραν 6:00 μ.μ. θά πραγματοποιηθῇ ἡμερίδα είς τήν αἴθουσαν τοῦ «Χρυσοστόμου» ἐπί τῆς ὁδοῦ Χάληδων μέ θέμα τά 150 ἔτη ζωῆς καί λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Χανίων (Τριμάρτυρης) καί τήν παραμονήν, ἡμέρα Τρίτη καὶ ὥραν 6,00 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἐσπερινός, τὴν 8,30 μ.μ. ἡ Ἱερὰ Παράκλησις καὶ περὶ ὥραν 11 μ.μ. ἡ νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία.

Κατὰ τὴν κυριώνυνον ἡμέρα, Τετάρτη 21η Νοεμβρίου, ἡ ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου θὰ γίνῃ τὴν 6,30 π.μ. καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.

Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουγίαν καὶ περὶ ὥραν 10,45 θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς Πόλεως, ( Χάληδων – Πλατεῖα 1866 – Λεωφ. Κυδωνίας – Ν. Πλαστήρα – Πλατεῖα Ἀγορᾶς – Πλατεῖα Μαρκοπούλου – Τσουδερῶν – Ποτιέ – Καραολῆ Δημητρίου – Χάληδων ).

Τὴν 11,45 π.μ. περίπου θὰ τελεσθῇ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Μετά τήν Δοξολογίαν θὰ τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τὸ Ἡρῷον τῆς Πόλεως διὰ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ κατάθεσις στεφάνων.

Εἰς τὸν πάνδημον αὐτὸν ἑορτασμὸν τῆς Πολιούχου τῶν Χανίων καί εἰς τήν ἡμερίδαν τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 150 ἐτῶν τῆς Τριμάρτυρης καλοῦνται νά συμμετάσχουν:

Ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τῆς Πόλεως καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου.
Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν, οἱ Φορεῖς, τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τὰ Σωματεῖα τῆς Πόλεως.
Ἡ μαθητιῶσα καὶ σπουδάζουσα νεολαία μετὰ τῶν διδασκάλων καὶ καθηγητῶν αὐτῶν.
Ὅλος ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.

Διὰ τὸν ἑορτασμὸν παρακαλοῦνται:
Ἡ V Μεραρχία Κρητῶν νά ρυθμίσῃ τὸ θέμα τῆς παρατάξεως τῶν Στρατιωτικῶν Ἀγημάτων.
Ὁ Δῆμος Χανίων νά μεριμνήση διὰ τὸν σημαιστολισμὸν τῶν Ὁδῶν καὶ τῶν Δημοσίων Καταστημάτων τῆς Πόλεως.
Ἡ Ἀστυνομικὴ Διεύθυνσις Χανίων νά ἔχῃ τὸν λόγον εἰς τὰ θέματα τάξεως καὶ κυκλοφορίας, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς λιτανεύσεως τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος καὶ τῶν λοιπῶν ἐκδηλώσεων καθώς καί τά μέτρα τάξεως ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ.
Αἱ ἁρμόδιαι Διευθύνσεις τῆς Ἐκπαιδεύσεως νά τακτοποιήσουν τὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς τῶν παιδιῶν τῶν Σχολείων μας εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν καὶ τὴν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.