Η εταιρεία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης» ανακοινώνει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που
καλύφθηκε κατά ποσοστό 5,0438% με την καταβολή συνολικού ποσού 1.271.209,50 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 4.237.365 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ενώ υφίστανται 79.772.630 αδιάθετες μετοχές που αναλύεται ως εξής:

Ποσό 764.041,80 που αντιστοιχεί σε 2.546.806 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές καλύφθηκε από τους ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης.

Ποσό 507.167,70 που αντιστοιχεί σε 1.690.559 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκε δυνάμει της από 23-3-2011 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής.

Η Εταιρεία με νεώτερη ανακοίνωση της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την διάθεση των αδιάθετων μετοχών