Με επιτυχία έγινε η ενημερωτική ημερίδα στον Δήμο Βιάννου για την παρουσίαση νέων προγραμμάτων για τις τοπικές δράσεις απασχολήσεις. Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου και αφορούσε τα
προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ που θα υλοποιηθούν άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η πράξη <<ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ>> αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελούμενων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από την διαδικασία επιλογής μέχρι την επιβεβαίωση της εξασφαλίσεις της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες.

Έχει ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελούμενων αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, για τη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Δίνει έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση των της υπάρχουσας της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας , όσο και στην διερεύνηση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της αναδείξεις νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.