Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2012.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
The art of personal selling, σε περίοδο κρίσης
Εξυπηρέτηση Πελατών σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
Δημόσιες Σχέσεις - Marketing Eεπιχειρήσεων
Χρηματοοικονομικό Management
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Πληροφορική (για πιστοποίηση δεξιοτήτων Η/Υ I-SKILLS)
Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2012.
Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00/ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.
Βεβαίωσης Παρακολούθησης: Από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)
Αίτηση Συμμετοχής από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου
Βεβαίωση από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου
Στοιχεία καταρτιζομένων από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου
Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για Έτος 2012
Ακριβές Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κάνουν αίτηση έως 24/12/2012.
Υποβολή Δικαιολογητικών: Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο. Πληροφορίες: κα Κουτεντάκη Έφη και κα Βενιχάκη Μαίρη, τηλ. 2810-342136.