''Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Τροποποίηση της αρ. 652/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ως προς το μέρος της (3β) που αφορά την επανάληψη του διαγωνισμού για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου με την απευθείας μίσθωση κατάλληλου ακινήτου, για την αναφερόμενη στέγαση, Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: /11-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 99.960,06 € για εκτέλεση της αρ. 60/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης, που αφορά την πληρωμή διαφοράς μισθωμάτων από 1-4-2004 μέχρι 30-9-2007 του κτιρίου επί της Έβανς 60 όπου στεγάζονται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου και η Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 20035/11-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.

3. Κατάρτιση σχεδίου για την 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων οικονομικού έτους 2012 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ψήφισής του, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και τις εισηγητικές εκθέσεις των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

4. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 3ο Υποέργο: «Βελτίωση - συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του Ε.Ο.Δ. Κρήτης», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 122.113/50153/11-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης

5. Έγκριση αποτελέσματος της από 26-11-2012 δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (Γ΄ ΚΠΣ-ΕΣΠΑ κλπ)» με το υποέργο: «Συντήρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (Γ΄ΚΠΣ-ΕΣΠΑ κλπ) - ΤΕΦΕΛΙ - ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ» προϋπολογισμού 200.000 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 49186/05-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

6. Έγκριση αποτελέσματος της από 19-11-2012 δημοπρασίας του έργου: «Εκχιονισμοί Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Η.», («Υποέργο
5: Εκχιονισμοί Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕΗ - Δήμος Βιάννου»), προϋπολογισμού 23.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 49423/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

7. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για την Έκτακτη Επισκευή & Συντήρηση του Μηχανήματος ΕΡΓΩΝ ΜΕ 5134 ΙΧ της ΠΕ Λασιθίου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 21183/5-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης 400,00€ και ένδυσης 1.000,00€, πλέον ΦΠΑ, της Δνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτιώσεις υποδομών κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Κ.Υ. Καντάνου, 1ο Υποέργο: Βελτιώσεις υποδομών Καντάνου και Η/Μ Εγκαταστάσεων του Κ.Υ. Καντάνου» σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 35695/04-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών κτιριακών και εγκαταστάσεων του Κ.Υ. Ανωγείων», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 10836/10-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

11. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 1ο Υποέργο: Βελτίωση & συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Ε.Ο.Δ. Κρήτης», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 48510/10-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

12. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για δαπάνες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 47897/28-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

13. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για δαπάνες προμήθειας (ακατέργαστου άλατος) για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 49080/05-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών και ειδών συντήρησης μηχ/των οχημάτων της Δ.Τ. Έργων Π.Ε.Η. ποσού 3.000.00€, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

15. Έγκριση δαπάνης ποσού 2.800 ευρώ για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

16. Έγκριση αποτελέσματος διενεργηθέντος πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την επανεκτύπωση Γενικού Πληροφοριακού Εντύπου Ν. Χανίων με τίτλο: “CRETE/CHANIA Tourist Guide” (αρ. προκήρυξης 33121/9-11-2012), σύμφωνα με το αρ. πρωτ.:36512/10-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 36650/11-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

18. Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στην Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 36553/10-12-2012 συνημμένη εισήγηση.

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 880 € για ετήσια συνδρομή συντήρησης ασανσέρ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 49928/10-12-2012 έγγραφο του Τμήματος Μεταφορών Αρκαλοχωρίου.

20. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για δαπάνη της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 14188/06-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

21. Έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 333,34 € για δαπάνες της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 18673/07-12-2012 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή στην τουριστική έκθεση VAKANTIEBEURS 2013 (8 -13 Ιανουαρίου 2013) στην Ουτρέχτη, ποσού 11.300,00 € (με ΦΠΑ) σύμφωνα με το αρ. πρωτ.:21160/5-12-2012 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Λασιθίου.

23. Έγκριση των όρων προκήρυξης δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκ νέου εκμίσθωση του «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΑΛΑΥΡΑΣ», ιδιοκτησίας Π. Ε. Λασιθίου, στη θέση Πλάτανος Καβουσίου, του Δήμου Ιεράπετρας (Τιμή εκκίνησης μισθώματος: (1.043,00) ευρώ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 20586/27-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης (830,25) ευρώ και απευθείας ανάθεση, για δαπάνη επεμβάσεων προστασίας - ψεκασμών - φοινικοειδών, καθώς και απομάκρυνση και ταφή νεκρού φοινικοειδούς, από τον περιβάλλοντα χώρο περιμετρικά του κτιρίου της Π. Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 21039/4-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου

25. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ποσού (10.793,43) ευρώ με το ΦΠΑ 23% στην εταιρεία INKCENTER, για γέμισμα αναλωσίμων ειδών- εκτυπωτών-FAX –φωτοτυπικών (τόνερ- μελάνια) των Δ/νσεων και τμημάτων της Π. Ε. Λασιθίου στον Αγ. Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία, και των Δ/νσεων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 21509/11-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

26. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων: α) 738,00 ευρώ για την καταπολέμηση εντόμων τρωκτικών στις εγκαταστάσεις του τμήματος ΚΤΕΟ β) 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του γραφείου κίνησης για το έτος 2012, σύμφωνα με το με αρ. 48840/12-12-2012 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών.

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 18.000 € για την προμήθεια ανάπτυξης συστήματος λογισμικού της Διεύθυνσης Οικονομικού, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της ίδιας Διεύθυνσης.

28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Διεύθυνσης Οικονομικού, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της ίδιας Διεύθυνσης.

29. Έγκριση επιτροπών διαγωνισμού για τα έργα: α) «Βελτιώσεις ασφαλτοστρώσεις επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕΡ» και β) «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου τέως επαρχίας Αμαρίου», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 11016/12-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

30. Έγκριση μετακινήσεων

31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες δημοσίων σχέσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

32. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής για το έργο «Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης» (παραδοτέο 1.2.1) του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013», σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

33. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού (αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής) για τα έργα: α) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 26.766,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» και β) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 42.829,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» (ΤΜΗΜΑ Α’ & Β’) σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.