Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 95% και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 5%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 6.802.185,23€ (με επιχορήγηση 4.453.094,54€). Οι προκηρυσσόμενες δράσεις αφορούν σε ιδιωτικά έργα όπως: μεταποίηση – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνίες, είδη διατροφής, αγροτουριστικά καταλύματα (μόνο για αγρότες), εναλλακτικό τουρισμό, δίκτυα επιχειρήσεων αλλά και σε δημόσια έργα, όπως: αναπλάσεις οικισμών, έργα προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στην ύπαιθρο κυρίως του Νομού Ηρακλείου, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (www.anher.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 16.00 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Περισσότερες πληροφορίες, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (Αρχάνες), Τμήμα LEADER (τηλ.: 2810753320, 2810753301) ή στο www.anher.gr.