Φτωχότερα έγιναν τα ελληνικά νοικοκυριά μέσα στο 2012, καθώς το εισόδημά τους μειώθηκε κατά 4 δισ. ευρώ.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στο τρίτο τρίμηνο του περσινού έτους το διαθέσιμο εισόδημά τους μειώθηκε περαιτέρω κατά 10,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Υποχώρησε στα 33,2 δισ. ευρώ από 37,2 δισ.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη συρρίκνωση κατά 11,3% των αποδοχών των εργαζομένων, στη μείωση κατά 10,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 17,7% των φόρων στο εισόδημα και στην περιουσία.

Ως φυσικό επακόλουθο μειώθηκε αισθητά η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατά 6,1% σε σύγκριση με το 2011, από τα 38,2 δισ. ευρώ σε 35,9 δισ. ευρώ.

Παράλληλα το ποσοστό αποταμίευσης (η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -8,1% το τρίτο τρίμηνο του 2012, σε σχέση με το -2,8% του αντιστοίχου τριμήνου του 2011.

Πιο αναλυτικά, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Οι φόροι στο εισόδημα και στην περιουσία αυξήθηκαν στο 23,9% των συνολικών εσόδων (από 21,2% στο τρίτο τρίμηνο του 2011 και 18,3% το αντίστοιχο διάστημα του 2010).

- Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας υποχώρησαν στο 20,7% των συνολικών δαπανών (από 24% το 2011).

- Οι κοινωνικές παροχές συρρικνώθηκαν στο 35,9% των συνολικών δαπανών (από 43,5% το τρίτο τρίμηνο του 2011).

- Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονταν σε 7,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 που ήταν 5,5 δισ. ευρώ. Η αύξηση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2012 οφείλεται κυρίως σε προσωρινή εκτίμηση των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων της γενικής κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος κρατικής βοήθειας προς συγκεκριμένες τράπεζες.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (μειώθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 3,2 δισ. ευρώ σε 2,8 δισ. ευρώ.


Έθνος/Κώστας Τσαχάκης