Ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με τον ΟΑΔΥΚ & το Πολυτεχνείο Κρήτης, σας προσκαλούν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 π.μ., στην αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών στις Βουκολιές ,στην παρουσίαση του « Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ποταμού ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ» .

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και παρεμβάσεις .

Στην μελέτη-τεχνική έκθεση την οποία εκπόνησε το Πολυτεχνείο Κρήτης αναγράφονται τα εξής :

"Το Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών με υπεύθυνο τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη και το Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής με υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Καρατζά του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ανέλαβε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) την εκπόνηση ειδικού σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη.

Ο στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων, ώστε να συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στην κοινωνική συνοχή, στην οικονομική προστιθέμενη αξία και γενικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

1. Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης των υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης βάσει των
υπαρχόντων δεδομένων και μελετών, έπειτα από σύνθεση.
2. Χαρακτηρισμός των υδάτινων συστημάτων (water bodies) με βάση την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60.
3. Ανάλυση των περιβαλλοντικών πιέσεων και επιπτώσεων της ρύπανσης.
4. Αξιολόγηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτινων συστημάτων.
5. Αξιολόγηση των εναλλακτικών περιβαλλοντικών μέτρων και δημόσια ενημέρωση κοινωνικών εταίρων
για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.
6. Ιεράρχηση των περιοχών παρέμβασης (προτάσεις περιβαλλοντικών μέτρων).
7. Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων"

Σύμφωνα με την μελέτη η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής είναι σε γενικές γραμμές καλή, αλλά μεταξύ άλλων επισημαίνονται και τα εξής :

"Βασική προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων (ιδιαίτερα για σύνθετα υδρογεωλογικά συστήματα όπως του Νομού Χανίων) είναι η πληρέστερη παρακολούθηση και η
δημιουργία βάσης δεδομένων και μεθόδων επεξεργασίας και αξιολόγησης τους. Προτείνεται η δημιουργία δικτύου συνεχούς τηλεμετρικής παρακολούθησης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της λεκάνης που θα συντελέσει στην άμεση λήψη αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής και στην βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Η περιοχή θα είχε αυτόνομη επάρκεια νερού αν είχαν κατασκευαστεί τα φράγματα Ντεριανού και Σεπρενιώτη χωρητικότητας 18 και 7 εκ. m3 αντιστοίχως. Η κατασκευή αυτών των φραγμάτων θα έλυνε και το σημαντικό πρόβλημα της στερεομεταφοράς. Σε περίπτωση που αυτά τα φράγματα δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν προτείνεται η δημιουργία μικρών ανασχετικών φραγμάτων (8‐12 ανά παραπόταμο ‐ σύνολο 30 μικρών φραγμάτων) τα οποία θα μειώσουν την διαβρωτική ικανότητα του ποταμού.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι οι αμμοληψίες από την κοίτη του Ταυρωνίτη πρέπει να απαγορευτούν διότι προκαλούν προβλήματα στην βιοποικιλότητα του ποταμού καθώς και στην διάβρωση της παράκτιας ζώνης.
"

Η μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πέραν των επιστημονικών αναλύσεων και διαπιστώσεων καταθέτει σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη και την επίλυση των προβλημάτων, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την μελέτη για την διαχείριση των υδατικών πόρων της λεκάνης του Ταυρωνίτη