Την επιιτάχυνση των ενεργειακών διασυνδέσεων της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες καθώς και της διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα προτείνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας στο κείμενο των θέσεών του σχετικά με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με το σύνδεσμο, εξίσου σημαντική με τις διεθνείς διασυνδέσεις, είναι η διασύνδεση του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας, και ιδιαίτερα της Κρήτης.

Όπως επισημαίνει ο ΕΣΑΗ, η διασύνδεση της Κρήτης αποτελεί ένα έργο το οποίο υπηρετεί σημαντικούς οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, καθώς, μεταξύ άλλων θα οδηγήσει σε αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ της Κρήτης αλλά και σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών λόγω των χρεώσεων ΥΚΩ.

Το κείμενο με τις θέσεις της ΕΣΑΗ έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, 2014-2023

Αξιότιμοι κύριοι,

Η δημοσίευση δεκαετούς προγραμματισμού για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΠΑ) από τον ΑΔΜΗΕ, καταδεικνύει τη σπουδαιότητα του μακροχρόνιου ορίζοντα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Η μέχρι τώρα εμπειρία των πενταετών Μελετών Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, οι οποίες μόνο μερικώς ολοκληρώνονταν1, δεν πρέπει να επαναληφθεί με το ΔΠΑ. Εξάλλου, η σημερινή κατάσταση του συστήματος μεταφοράς (ύπαρξη εκτεταμένου μη διασυνδεδεμένου δικτύου, γραμμές 150 kV στην Πελοπόννησο κ.λπ.) συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι επιπτώσεις της σημερινής κατάστασης του δικτύου σε όρους οικονομικών απωλειών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ετήσιο κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, λόγω του αυξημένου κόστους ηλεκτροπαραγωγής στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο, ανέρχεται σε 700 εκ. περίπου, ενώ σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ εκτιμώνται οι απώλειες των γραμμών στην Πελοπόννησο που λειτουργούν στα 150 kV αντί για τα 400 kV.

Σε σχέση με τις προβλέψεις του υπό διαβούλευση σχεδίου, ο ΕΣΑΗ θα ήθελε να επισημάνει τα εξής:

1. Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού, η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά συνέπεια, αν και οι διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες έχουν σημαντικά ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξή τους και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται με ευκρίνεια και στο ΔΠΑ.

2. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η πρόβλεψη διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης, καθώς το έργο αυτό υπηρετεί ταυτόχρονα στόχους αναπτυξιακούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, αφού η παύση της λειτουργίας των πετρελαϊκών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο νησί θα οδηγήσει σε:

i. Μείωση κατά μερικές εκατοντάδες εκατομμυρίων (τουλάχιστον κατά 300 εκ.) του συνολικού αντιτίμου που καταβάλλεται από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ),
ii. Αύξηση του φορτίου του διασυνδεδεμένου συστήματος, με συνέπεια την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των κατανεμόμενων μονάδων και άρα τη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
iii. Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων
iv. Αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού ΑΠΕ το οποίο διαθέτει η Κρήτη.

Λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας του έργου, θεωρούμε ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του θα πρέπει να συντμηθεί σημαντικά, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες σχετικές μελέτες και συντονίζοντας αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία αδειοδότησης.

3. Είναι γνωστό ότι κατά τη διαδικασία χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων στη χώρα μας, προκύπτουν προβλήματα είτε καθυστερήσεων είτε αντιδράσεων τοπικών φορέων, λόγω (κατά κανόνα) έλλειψης ή στρεβλής πληροφόρησης. Κατά συνέπεια, και με δεδομένο ότι τα έργα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς είναι έργα εθνικής σημασίας, ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να προβεί στην κινητοποίηση των εμπλεκομένων στις διαδικασίες αυτές φορέων, όχι μόνο σε επίπεδο αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και ΟΤΑ αλλά και στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, και προς την κατεύθυνση αυτή είμαστε στη διάθεσή σας ώστε να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
Πρόεδρος