Η προχειρότητα στο σχεδιασμό και οι πιέσεις των εργολάβων, έσυραν το υπουργείο Υποδομών στην (επανα)δημοπράτηση του έργου του φράγματος Αποσελέμη όσον αφορά το τμήμα του αγωγού που θα φέρνει το νερό από το Οροπέδιο Λασιθίου.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το υπουργείο “έκοψε” νέο κονδύλι 70 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο, ενώ η διακήρυξη είναι… άκρως “φωτογραφική”.

Μέρος της διακήρυξης του Υπουργείου

Συγκεκριμένα στην απόφαση του κ. Μαγκριώτη αναφέρεται :

“Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστο μέλος αυτής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν οι ίδιοι ολοκληρώσει κατά την τελευταία πενταετία (2006 έως σήμερα) μια τουλάχιστον σήραγγα με χρήση ΤΒΜ, ελάχιστης διαμέτρου εκσκαφής 4.00μ., με μήκος όχι λιγότερο των 2 χιλμ. και επένδυση στεγανή με προκατασκευασμένα στοιχεία, σε ασβεστόλιθο με καρστικά έγκοιλα κατά θέσεις ή να συνεργάζονται αποκλειστικά με εταιρεία που διαθέτει την εμπειρία αυτή και θέτει τα μέσα και τις ικανότητές της στη διάθεση του διαγωνιζόμενου.

 Η συνεργασία θα αποδεικνύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριμιένο έργο, υπογεγραμμένο από πρόσωπα που δεσμεύουν τις εταιρείες απέναντι και σε δημόσιους φορείς.

Η ανωτέρω εμπειρία θα αποδεικνύεται: α) Με αντίστοιχο πιστοποιητικό – βεβαίωση καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία και επιπλέον θα αναφέρονται η συμβατική και τελική αξία του έργου σε ευρώ, ο χρόνος εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών εκσκαφής και επένδυσης στα απαιτούμενα ως άνω μήκη, τη διάμετρο εκσκαφής, το μήκος, το είδος της επένδυσης, το είδος των πετρωμάτων στο οποίο έγινε η διάνοιξη της σήραγγας, ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. β) Με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για τα στοιχεία, τη διεύθυνση και αρμόδιο επικοινωνίας του πελάτη, για λογαριασμό του οποίου έγινε το ανωτέρω έργο”.

Το υπουργείο με την απόφαση της 17ης/3/2011 ενέκρινε την τροποποιητική μελέτη στις 22/3/2011 τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ύψους 68.800.000 ευρώ…

Με βάση αυτές τις πιστώσεις η Διεύθυνση Δ6 προχωρά στη δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματος του αγωγού με την κατασκευή σήραγγας μήκους περίπου 3,5km”.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει επιμέρους έργα που είναι: • Τα έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου

• Τα έργα σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου που περιλαμβάνουν τη διάνοιξη και κατασκευή σήραγγας Οροπεδίου – Ταμιευτήρα Αποσελέμη, με μηχάνημα ΤΒΜ απλής ή διπλής ασπίδας και τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνα.

• Τα έργα κατάντη εξόδου των νερών σήραγγας Οροπεδίου

• Τη διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη.

Σύμφωνα με το υπουργείο:

• Η κατασκευή παρουσιάζει ιδιομορφίες και ιδιαίτερες κατασκευαστικές δυσχέρειες, δεδομένου ότι η εκσκαφή και η στεγανή επένδυση της κυκλικής σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου θα γίνει υποχρεωτικά με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής απλής ή διπλής ασπίδας, μέθοδος που επιβάλλεται από τη μορφολογία του εδάφους καθώς παρατηρείται κλίση περίπου 15% σε όλο το μήκος της σήραγγας και από τη φύση των εδαφών.

• Κρίνεται ότι για την άρτια ολοκλήρωση του έργου απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και σχετική εμπειρία εκ μέρους της αναδόχου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, λόγω της ιδιομορφίας του, της ανάγκης επίσπευσης των εργασιών και της διασφάλισης της ασφάλειας του προσωπικού.

• Κρίνεται ότι η αξιόπιστη, έντεχνη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου θα διασφαλιστεί με την προσθήκη σχετικών επιπλέον όρων τεχνικής ικανότητας στη διακήρυξη.

 πηγή Πατρίς