Η Ιατρική της Εργασίας είναι η ειδικότητα της Ιατρικής, που έχει σαν αντικείμενο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της εργασίας στην ανθρώπινη υγεία, δηλαδή τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και αποκατάσταση των πασχόντων. Ανήκει στον ευρύτερο τομέα της Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και παράλληλα στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και οικολογικών προβλημάτων, θεωρώντας έτσι, την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας αναπόσπαστο κομμάτι της Δημόσιας Υγείας.

O διεπιστημονικός χαρακτήρας της, δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της ιατρικής και της βιολογίας αλλά επεκτείνεται επίσης στα πεδία της σύγχρονης τεχνολογίας, της οργάνωσης της εργασίας, της ψυχολογίας, της βιοχημείας, της οικολογίας, της κοινωνιολογίας και των οικονομικών επιστημών. Θεμελιωτής της ειδικότητας της Ιατρικής της εργασίας θεωρείται ο Ιταλός Ιατρός Μπερναρντίνο Ραματζίνι (1633- 1744), που δημοσίευσε τη διατριβή του για επαγγελματικά νοσήματα το 1700.

Στην Ελλάδα συστάθηκε ως μια από τις 35 ιατρικές ειδικότητες με το ΠΔ 213 που εκδόθηκε στις 16 Ιουνίου 1986, ένα χρόνο μετά την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (Ν.1568/85).

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, σύμφωνα με τον νόμο, είναι ο ιατρός που κατόπιν τετραετούς ειδίκευσης στον τομέα αυτό, διαθέτει επίσημα τη ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.


Αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας

Ορισμένες από τις δράσεις του Ιατρού Εργασίας σχετικώς με την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων είναι:

  • Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων σχετικός με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και περιοδικός ιατρικός έλεγχος.
  • Μέριμνα για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Εκτίμηση της καταλληλότητας των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
  • Αξιολόγηση και καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και έκδοση βεβαίωσης των παραπάνω εκτιμήσεων.
  • Επίβλεψη της εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων.
  • Επίβλεψη της συμμόρφωσης των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
  • Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.
  • Παροχή επείγουσας θεραπείας σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου καθώς επίσης εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις εκτάκτων ή βαρέων περιστατικών, νόσων και ατυχημάτων.
  • Εκτέλεση προγραμμάτων εμβολιασμού των εργαζομένων.
  • Αναγγελία μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

Ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος για να ορίσει εάν ένα επάγγελμα ή μια συγκεκριμένη επαγγελματική ασχολία περιλαμβάνει επιβαρυντικούς παράγοντες για την υγεία του εργαζόμενου και συγχρόνως ο πλέον αρμόδιος για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας προς εργασία. Ταυτόχρονα ηγείται της εκπαίδευσης των εργαζομένων σχετικά με την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις εκτάκτων ή βαρέων περιστατικών, νόσων και ατυχημάτων.

Η Ιατρική της Εργασίας εξασφαλίζει ένα υγιές και άνετο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων, που επιτυγχάνεται εξαιτίας των ποιοτικότερων συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος.

medicaltime.gr/Σταύρος Μαράκης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας