Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ γνωστοποιεί σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικά όπως αναφέρει:
«Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

1. Στην 1093993/1761/ΔΕ-Α/25.2.2008 διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90 έχουν εφαρμογή και για τη σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την έννοια ότι υπάρχει υποχρέωση θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου- εγκαταστάτη και υποβολής των εντύπων Ε.283.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90, όπως αυτές ισχύουν, έχει θεσπιστεί η υποχρέωση για τους ιδιοκτήτες ή τους εργολάβους που ανεγείρουν οικοδομή με βάση άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.1994 ή χωρίς άδεια αλλά με νομιμοποίηση ή με έγκριση ηλεκτροδότησης από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές να θεωρούν σχετική υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. (δεύτερη θεώρηση) και να υποβάλουν δηλώσεις με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες που έγιναν σ\’ αυτή (έντυπα Ε.283), εφόσον η εν λόγω δήλωση έχει θεωρηθεί (πρώτη θεώρηση) από την αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου Δ.Ο.Υ., προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η ηλεκτροδότησή της.

Περαιτέρω, με την 1040131/3091/Α0009/ΠΟΛ.1118/30.5.1990 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 άρθρου 8 του ν.1882/1990, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η υποβολή των στοιχείων αυτών και η θεώρηση της δήλωσης μπορεί να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του ιδιοκτήτη ή εργολάβου.

Επίσης σε περίπτωση που ο ηλεκτρολόγος εργάζεται εκτός της έδρας του η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του τόπου εργασίας, η οποία υποχρεούται να τη διαβιβάσει στην αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου Δ.Ο.Υ. Τα έντυπα με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής θα στέλνονται από τις Δ.Ο.Υ. που τα παραλαμβάνουν στις αρμόδιες για τη φορολογία των επιτηδευματιών Δ.Ο.Υ.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, για τη σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι δηλώσεις με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου Ε.283, δύναται να υποβάλλονται είτε ταυτόχρονα με τη δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου που προσκομίζεται προς θεώρηση στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., είτε στην αρμόδια για τη φορολογία του ιδιοκτήτη ή εργολάβου Δ.Ο.Υ., μετά τη θεώρηση της δήλωσης του αδειούχου ηλεκτρολόγου από την αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ
.
2. Οι προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή για τη σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχουν ενταχθεί στο \”Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων\”, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1079/Β/4.6.2009), με την οποία ρυθμίζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kWp για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής, δεδομένου ότι προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο εν λόγω Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται (σχετ. η εγκύκλιος ΠΟΛ.1101/6.8.2009).