Τα επιχειρησιακά προγράμματα  «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» παρουσιάστηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού μεγάρου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας, παρουσία του Δημάρχου, Νίκου Σχοιναράκη και μελών της δημοτικής αρχής. Όπως ανέφεραν οι ομιλητές το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέσω της οποίας επιδιώκεται :

η συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα του τομέα της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης.

η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

η ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» των περιφερειών της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες. 

Όσο για το πρόγραμμα  «Ολοκληρωμένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης  µέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» , αυτό όπως ανέφεραν συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στόχος του είναι η τόνωση της απασχόλησης, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Το έργο αυτό υλοποιείται μέσω δύο υποδράσεων, ενισχύοντας γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών (Υποδράση 1) και γυναίκες ηλικίας 36-64 ετών (Υποδράση 2).

Η παρέµβαση εστιάζεται στην άµεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και στη λήψη βραχυπρόθεσμων  µμέτρων  μείωσης των συνεπειών της κρίσης σε τοµεακό και τοπικό επίπεδο και  περιλαμβάνει:

 • την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης,  

• την αντιστροφή του φαινομένου της ανεργίας, 

• τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών µμεταξύ των φύλων και των κοινωνικών οµάδων, 

• τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσμενών δηµογραφικών τάσεων και 

• την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων του πληττόμενου ανθρώπινου δυναµικού.