Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την Αντιδήμαρχο κ. Δέσποινα Συγγελάκη το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που υλοποιεί ο Δήμος στα πλαίσια της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ», που αποτελείται από 7 τοπικούς φορείς και λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Οι φορείς που συνέπραξαν για τη δημιουργία της είναι : ο Δήμος Ηρακλείου, το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (συντονιστής εταίρος), η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το ΚΕΚ Τεχνική Εκπαιδευτική ΑΕ, το Συνδικάτο Εργατοϋπάλληλων Επισιτισμού και Τουρισμού Ν. Ηρακλείου και η Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης. 

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη δράση 7, της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση». 

Το πρόγραμμα «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων:

- ανέργων-εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, 

- νέων επιστημόνων 

- ασφαλισμένων στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα

βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ίδιων αλλά και τοπικής αγοράς εργασίας του Δήμου Ηρακλείου.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα κα.

Ο στόχος του είναι, οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:

• να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους

• να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα

• να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Για την κατάρτιση-επιμόρφωση: Θα πραγματοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης 150 ωρών για 25 άτομα το καθένα, με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα (μεικτά), και 2 προγράμματα εξειδικευμένης επιμόρφωσης 40 ωρών για 30 άτομα το καθένα. Τα προγράμματα
αυτά θα αφορούν τα παρακάτω αντικείμενα: 

Σεμινάρια Κατάρτισης:

α) Στελέχη μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης (25 άτομα), 

β) Τυποποίηση και επεξεργασία τοπικών προϊόντων (25 άτομα), 

γ) Κατάρτιση στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας (25 άτομα), 

δ) Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία (25 άτομα).

Σεμινάρια εξειδικευμένης επιμόρφωσης:

Α)Εξειδικευμένη επιμόρφωση στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Β) Εξειδικευμένη επιμόρφωση στον τομέα της οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Για την ενημέρωση - συμβουλευτική: Όλοι όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα συναντήσεων συμβουλευτικής στήριξης 20 ωρών, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Στόχος είναι η προετοιμασία για την προώθησή τους σε θέσεις εργασίας ή για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Θα παρασχεθεί εξειδικευμένη συμβουλευτική και στους επιχειρηματίες που θα προσλάβουν ωφελουμένους.

Για την προώθηση στην απασχόληση: Θα ενημερωθούν – ενεργοποιηθούν τοπικοί εργοδότες για πρόσληψη ορισμένου αριθμού ανέργων.

Επίσης, θα δημιουργηθούν με τη συμμετοχή ορισμένου αριθμού ανέργων νέες επιχειρήσεις – και επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας βάσει του νέου νομικού πλαισίου το οποίο είναι υποστηρικτικό και ευνοϊκό. Θα εκπονηθούν Ατομικά Σχέδια δράσης για τον καθένα ωφελούμενο, ενώ για τους ωφελούμενους που θα αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα θα εκπονηθούν και Επιχειρηματικά Σχέδια (αιχμής Κοινωνικής Οικονομίας), και θα ετοιμαστεί δωρεάν ο φάκελος τους για την υπαγωγή τους σε πρόγραμμα επιδότησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου.

- Οι άνεργοι να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

- Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ πρέπει να έχουν ατομικό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνει τις 3000€ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

- Οι νέοι επιστήμονες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα στο info kiosk που έχει στηθεί στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (Δημοκρατίας 10, ισόγειο) καθημερινά από τις 9:00-14:00 το πρωί και από τις 18:00-21:00 το απόγευμα. Μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής από το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (Βενεράτο, τηλ: 2810 79211), και στο Ηράκλειο, στην οδό Κορωναίου 14, 4ος όροφος (τηλ: 2810 331280) καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.kek-anaptixi-kritis.gr, http://topsa.kek-anaptixi-kritis.gr./index.php/el_gr/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (Βενεράτο) και στην οδό 
Κορωναίου 14 (Ηράκλειο) από 06/03/2013 μέχρι 20/03/2013.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΚΗ

Στις δηλώσεις του τόσο ο κ. Κουράκης όσο και η κ.Συγγελάκη τόνισαν ότι ήδη υλοποιείται το πρώτο πρόγραμμα από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου που αφορά σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται από την οικονομική κρίση ενώ το δεύτερο πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ‘Επί-δραση΄που τώρα αρχίζει η υλοποίησή του αφορά το γενικό πληθυσμό.

Ο κ. Κουράκης δήλωσε ότι οι δράσεις αυτές που υλοποιούνται από το Δήμο Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικές γιατί βοηθούν στην καταπολέμηση της ανεργίας και δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και κατάρτισης σε δοκιμαζόμενες ομάδες πληθυσμού του Δήμου Ηρακλείου παράλληλα με τα υπόλοιπα προγράμματα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

Επίσης ανέφερε ότι σύντομα θα εγκριθούν από την .ΕΕ 50.ΟΟΟ θέσεις εργασίας στους Δήμους όλης της χώρας στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την καταπολέμηση της ανεργίας

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μελέτη ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας του δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με αυτήν: 

Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τις ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα η Περιφέρεια Κρήτης έχασε το έτος 2011 12.648 θέσεις, ποσοστό 8,11% των συνολικών 155.992 απολεσθέντων θέσεων Πανελλαδικά. Στο Δήμο Ηρακλείου η ανεργία τα τελευταία δυο χρόνια η ανεργία αυξάνει με μεγάλους ρυθμούς. Ενώ πριν την έναρξη της κρίσης η ανεργία ήταν πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας, τώρα είναι πολύ κοντά στα όρια του. 

Στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ την 31/01/2012 οι άνεργοι στο Δήμο Ηρακλείου ανέρχονται σε 23.228 άτομα, δηλαδή το 68,10% των ανέργων της ΠΕ. Ηρακλείου και το 35,4% των ανέργων όλης της περιφέρειας Κρήτης. 

Από αυτά, οι 9.890 είναι άνδρες και οι 13.338 είναι γυναίκες. Η ηλικιακή ομάδα των 25-29 ετών αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας.

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, αποδεικνύεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων (46,87%) είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 37%. Οι άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών αποτελούν το 15,77% του άνεργου πληθυσμού, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο Νομού, ενώ οι ανεκπαίδευτοι άνεργοι αγγίζουν το 0,37% του συνόλου.

Οι Νέοι Επιστήμονες συμπίπτουν με τους ανέργους οι οποίοι είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανέρχονται σε 3.662 άτομα (15,77%), 1.106 άνδρες και 2.556 γυναίκες στο Δήμο Ηρακλείου. Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή ότι και στο Δήμο Ηρακλείου το ποσοστό από την κατηγορία «Γεωργοί – Κτηνοτρόφοι – Αλιείς - Εκμεταλλευτές δασών» είναι το ίδιο με αυτό της χώρας, ο αριθμός των αγροτών με εισόδημα κάτω από 3.000,00 ευρώ και που ταυτόχρονα το συνολικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.000,00 ανέρχεται σε 1.852 άτομα (ποσοστό16,85%).