Στα 168,5 δισ. ευρώ ανήλθε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας (τιμές αγοράς) το 2012 σε σταθερές τιμές 2005, έναντι 180 δισ. ευρώ το 2011 σημειώνοντας μείωση κατά 6,4%.

Η μείωση του ΑΕΠ κατά 6,4% σε πραγματικούς όρους οφείλεται στην πτώση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (σε βασικές τιμές) κατά 6,2%, στην πτώση των φόρων επί των προϊόντων κατά 8% και στην υποχώρηση των επιδοτήσεων επί των προϊόντων κατά 7%.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 8,2%, με τις δαπάνες των νοικοκυριών να περιορίζονται κατά 9,1% και τις δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης κατά 4,2%.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σημείωσε πτώση 17,6, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υπεχώρησαν κατά 2,4% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 13,8%.

Σε ονομαστικούς όρους το ΑΕΠ το 2012 ανήλθε σε 193,7 δισ. ευρώ έναντι 208,5 δισ. ευρώ το 2011 (μείωση κατά 7,1%). Η μείωση του ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους οφείλεται στην πτώση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (σε βασικές τιμές) κατά 6,9%, στην πτώση των φόρων επί των προϊόντων κατά 8,4% και στην υποχώρηση των επιδοτήσεων επί των προϊόντων κατά 3,1%.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 7,6%, με τις δαπάνες των νοικοκυριών να περιορίζονται κατά 8,2% και τις δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης κατά 5,1%. Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σημείωσε πτώση 21,6, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υπεχώρησαν κατά 0,1% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 10,2%.

Ως προς την προσέγγιση εισοδήματος σε ετήσια βάση οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας μειώθηκαν κατά 12,7%, το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα - μικτό εισόδημα μειώθηκε κατά 3%, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν πτώση 7,6% και οι επιδοτήσεις επί της παραγωγής κατέγραψαν πτώση 2,7%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κατά την προγραμματισμένη δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ, που θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο, τα αποτελέσματα των εθνικών λογαριασμών για μία σειρά ετών μπορεί να αναθεωρηθούν με την αξιοποίηση των πιο επικαιροποιημένων πηγών που θα έχουν γίνει τότε διαθέσιμες, όπως:

Χρονοσειράς στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου που αναθεωρούνται αυτή την περίοδο όσον αφορά κυρίως τα προϊόντα πετρελαίου, νεώτερων στοιχείων των λογαριασμών της γενικής κυβέρνησης (ΔΥΕ Απριλίου 2013), πληροφοριών από ενημερωμένο μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, αποτελεσμάτων της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ) 2011 και διαφορετικού χειρισμού στην καταγραφή των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος(ανακατανομή με ταξύ δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης).

in.gr