Το ΣΤ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αριθ. 32/2013 πράξη του, έλεγξε τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την από το Δήμο Χερσονήσου προμήθεια φωτιστικών LED αστικού-οδικού φωτισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 673.001,00 Ευρώ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν. 3852/10.   Το ΕλΣ με την πράξη του (32/2013) έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης.

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Χερσονήσου θα προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Α.Ε.» και θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Με το εν λόγω έργο υλοποιώντας δράσεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Χερσονήσου οι οποίες έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Στόχος μας είναι πέραν της αυτονόητης υποχρέωσης και προσπάθειας να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, να καταστήσουμε την περιοχή μας και το Δήμο μας «πράσινο»