Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπής, την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. «Εκδίκαση των ενστάσεων κατά των πρακτικών της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών των δύο (2) πρόχειρων διαγωνισμών του έργου Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη - Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (“MMWD”), του επιχειρησιακού προγράμματος «Νοτιοανατολική Ευρώπη, του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

α) «Ανάθεση σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες του συντονισμού (Π.Ε.1) και της υλοποίησης δράσεων των πακέτων εργασίας (Π.Ε.) 3-4 & 6-7» (Α. Για το συντονισμό (Π.Ε. 1): 9.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ (Β. Για την υλοποίηση των Π.Ε. «3-4 & 6-7»: 42.370,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ) και

β) «Ανάθεση σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες του σχεδίου επικοινωνίας (Π.Ε.2)» (Προϋπολογισμός : 27.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

2. Κρίση Ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη Προστασίας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από βραχοπτώσεις στο Φαράγγι Κουρταλιώτη, Φαράγγι Κοτσιφού, περιοχή πριν από τις Μέλαμπες» της Π. Ε. Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 299.945,27 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 1723/28-2-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

3. Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 12-3-2013 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χανίων για το έτος 2013, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 8772/14-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 7952/07-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων .

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πάγιο χορήγημα καθαριότητας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 7949/06-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

6. Προσφυγή ή μη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τον πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό προμήθειας ανακατασκευασμένων αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (μελάνια και τόνερ εκτυπωτών) προϋπολογισμού 7.500 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 9876/14-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

7. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τους αναπληρωτές της, που προέκυψαν έπειτα από κλήρωση, για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας 2013 Π. Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. 4798/14-03-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Λασιθίου.

8. Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Λασιθίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Μεταβατική έδρα Λασιθίου), κατά τις δικάσιμους που έχουν οριστεί στις 01-10-2013 & 03-12-2013, για την εξέταση αγωγής - προσφυγής του κ. Κωνσταντίνου Δεδελετάκη, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 3938/04-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λασιθίου.

9. Δικαστική εκπροσώπηση της ΠΕ Λασιθίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Μεταβατική έδρα Λασιθίου), κατά την δικάσιμο που έχει οριστεί στις 03-12-2013, για την εξέταση προσφυγής του κ. Ιωάννη Βαλσαμίδη, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 3980/04-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λασιθίου.

10. Μίσθωση για στέγαση του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1979/14-03-2013 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών – Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Ρεθύμνου.

11. Έγκριση: α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καλωδίου ηλεκτροφωτισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.000,00 €. β) διάθεσης πίστωσης ποσού 73.000,00 € για την προμήθεια καλωδίου ηλεκτροφωτισμού, γ) των όρων της Διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Π. Κ.

12. Έγκριση Δαπανών Δ/νσης Οικονομικού, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ

13. Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΚ

14. Συγκρότηση Επιτροπών α) παραλαβής εργασιών για επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων έτους 2013 και β) παραλαβής προμηθευόμενων υλικών, αναλωσίμων και καυσίμων οχημάτων-μηχανημάτων έτους 2013, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

15. Έγκριση μετακινήσεων

16. α) Έγκριση πρακτικών επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας στο πλαίσιο του έργου «Γεύσις Τουρ», προϋπολογισμού 52.679,67 Ευρώ, β) Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με το ίδιο προϋπολογισμό και επιτροπές, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 36/15-01-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου.

17. Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας «Ολοκλήρωση παράκαμψης Κουτσούρα- Μακρύ Γιαλού-Ανάληψης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 1341/19-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λασιθίου.

18. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ανάκληση της υπ΄αρ. 62/2013 πράξεως του Ε΄ κλιμακίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

19. Έγκριση δαπανών α) για τη συνδιοργάνωση του Παγκρήτιου Σχολικού Πρωταθλήματος Σκακιού με τον Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου προϋπολογισμού 1.500,00 € β) για τη διοργάνωση ημερίδας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνου προϋπολογισμού 2.000,00 €, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ.: 2004 & 2067/19-03-2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π. Ε. Ρεθύμνου.

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Π. Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 2231/19-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π. Ε. Ρεθύμνου.

21. Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Κρήτης και έγκριση των όρων της Διακήρυξης. β) διάθεσης πίστωσης ποσού 100.000 € (χωρίς το ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Κρήτης και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

22. Παραίτηση ή δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης – Π. Ε. Χανίων, ενώπιον του Αρείου Πάγου από την ασκηθείσα υπ΄αρ. 12/24-11-2009 αίτηση αναίρεσης της Ν. Α. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 9092/19-03-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π. Ε. Χανίων.

23. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης – Π. Ε. Λασιθίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου κατά τη δικάσιμο 17-04-2013, περί αναγνώρισης δικαιούχων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση δρόμου Σητεία- Παλαίκαστρο – Ζάκρος. Τμήμα Αγιά Φωτιά Παλαίκαστρο», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 4601/19-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λασιθίου.

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 9.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.) για την μεταφορά υλικού τουριστικής προβολής της Π. Ε. Χανίων και απ΄ ευθείας ανάθεση στον μειοδότη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 38055/19-12-2013 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π. Ε. Χανίων.

25. Έγκριση προγράμματος: α) συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Πολιτισμού –Αθλητισμού 2013, β) συνδιοργανώσεων Π.Ε. Ηρακλείου για τον τομέα Πολιτισμού – Αθλητισμού 2013, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 10552/20-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

26. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή του κ. Παπάζογλου Θαλή στη σύνοδο της Διεθνούς Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου για θέματα απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, του ετήσιου συνεδρίου «DEMSEE», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.