Για την επιβολή του δημοτικού τέλους των καταστημάτων εστιάσεως, απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2539/1997, σε όλους τους δήμους της Χώρας, στην περιφέρεια των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, επιβάλλεται υποχρεωτικώς από 1-1-1998 τέλος υπέρ αυτών σε ποσοστό 2% (με τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν.3756/2009 από 1-1-2009 μειώθηκε σε ποσοστό 0,5%), επί των ακαθαρίστων εσόδων τους.

Στους δήμους, στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το συγκεκριμένο τέλος επιβάλλεται προαιρετικά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως επισημαίνει στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών: «το ανωτέρω νομοθετημένο τέλος, που έχει το χαρακτήρα δημοτικού φόρου, καθώς καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α., χωρίς να υπάρχει εκ μέρους του υποχρέωση ειδικής αντιπαροχής προς τους υπόχρεους, βαρύνει τον πελάτη και αποδίδεται από τον επιτηδευματία, ο οποίος το εισπράττει, στο δικαιούχο δήμο».

Αναφορικά δε με το θεσμοθετημένο πλαίσιο περί επιβολής κυρώσεων, ο Υπουργός κ. Ευρ. Στυλιανίδης υπογραμμίζει ότι: «σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του εν λόγω τέλους, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο ίσο με το 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο το ισόποσο του τέλους».

Στο ερώτημα του κ. Λ. Αυγενάκη, ο Υπουργός Εσωτερικών τονίζει στην απάντησή του ότι: «παρασχέθηκε η δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης οφειλών από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές, με μείωση ή και απαλλαγή από τυχόν επιβληθείσες προσαυξήσεις, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής».

Όσον αφορά στο συνολικό ζήτημα της ρύθμισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α., μετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος της Κ.Υ.Α. αριθμ. 20124/08.06.2012, «βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της οποίας διερευνάται η δυνατότητα αντιμετώπισης του θέματος».